• nl
Taalkeuze

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek

Datum: 15/06/2018

Vrijstelling voor een onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma

Werkgevers die personeel tewerkstellen in het kader van een onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Deze vrijstelling is niet enkel van toepassing op universiteiten, hogescholen of erkende wetenschappelijke instellingen, maar ook op alle private ondernemingen die een handels- of industriële activiteit uitoefenen.

Concreet gaat het daarbij om punctuele onderzoeksprojecten, doelgericht en verricht binnen een bepaalde tijdspanne of om onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma’s die op continue wijze – structureel of recurrent – worden uitgevoerd.

Concrete modaliteiten

De vrijstelling bestaat erin dat een aanzienlijk deel van de bedrijfsvoorheffing die op het loon van de betrokken onderzoekers-werknemers wordt afgehouden, door de werkgever niet hoeft doorgestort naar de fiscus.

Het maakt daarbij niet uit of de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor rekening van de werkgever zelf dan wel voor een klant worden uitgevoerd, in beide gevallen is de vermindering rechtsgeldig. Ook de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd – in house of on site – speelt geen rol.

Belangrijk is wel dat de vermelde onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma worden geregistreerd bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, vooraleer de vrijstelling effectief kan worden toegepast.

Indien u meent aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling vindt u via deze link meer info omtrent de concrete voorwaarden en de aanmelding bij de POD Wetenschapsbeleid.