• nl
Taalkeuze

Vrijstelling van het organiseren van de sociale verkiezingen? Drie mogelijke gevallen tussen X + 77 en X + 79

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 22/04/2016

De kiesprocedure kan in een aantal gevallen ofwel gedeeltelijk ofwel volledig worden stopgezet. De wet voorziet de volgende drie situaties.

Geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor geen enkele personeelscategorie

De procedure kan volledig worden stopgezet wanneer geen enkele kandidatenlijst voor geen enkele personeelscategorie werd ingediend. Deze materie werd reeds besproken in onze Nieuwsflash van 25 maart 2016.

Geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor één of meerdere personeelscategorieën, maar één of meerdere lijsten werden ingediend voor minstens één andere personeelscategorie

Wanneer geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor één of meerdere personeelscategorieën, maar er werden wel één of meerdere lijsten ingediend voor minstens één andere personeelscategorie, dan is er sprake van een gedeeltelijke stopzetting van de procedure (er werd bijvoorbeeld geen kandidatenlijst ingediend voor de arbeiders maar wel voor de bedienden). Dit is ook het geval wanneer voor één of meerdere personeelscategorieën de kandidaturen werden ingetrokken of nietig werden verklaard door de arbeidsrechtbank.

De kiesprocedure wordt voortgezet voor de andere werknemerscategorie(ën) waarvoor wel kandidatenlijsten werden ingediend. Voor hen wordt een stembureau samengesteld. Het stembureau van de categorie die het grootste aantal kiezers heeft, stelt de stopzetting vast op de vooravond van de overhandiging of de verzending van de oproepingsbrieven. Volgend op de vaststelling van de gedeeltelijke stopzetting moet er niet overgegaan worden tot de samenstelling van een stembureau voor de betrokken categorie(ën), noch tot de overhandiging of de verzending van de oproepingsbrieven voor deze werknemerscategorieën.

Voorbeeld:
Een onderneming heeft 120 arbeiders, 60 bedienden en 30 jeugdige werknemers. Er werden geen kandidatenlijsten ingediend bij de jeugdige werknemers, maar wel bij de arbeiders en de bedienden. Aangezien de categorie arbeiders het grootst aantal kiezers heeft, zal het stembureau van de arbeiders het P.V. van de stopzetting van de categorie jeugdige werknemers opstellen.

Deze gedeeltelijke stopzetting moet worden vastgesteld in een P.V. (overeenkomstig het model zoals voorzien in de wet), waarbij de volgende stappen worden genomen:

  • opmaak en ondertekening van het P.V. met vermelding van de reden waarom er geen verkiezing heeft plaatsgevonden;
  • versturen van ofwel het origineel P.V. naar de Directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO (met vermelding van het dossiernummer dat hen werd toegekend door deze Directie per post), ofwel een afschrift van het P.V. via de upload op de webapplicatie die werd voorzien voor de sociale verkiezingen;
  • versturen van een afschrift van het P.V. naar de werkgever. Deze bewaart dit P.V. gedurende de ganse legislatuur van het overlegorgaan (4 jaar) voor de eventuele vervanging van de gewone leden van de overlegorganen;
  • versturen van een afschrift van het P.V. naar de betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties per aangetekend schrijven. Dit moet echter niet meer gebeuren wanneer reeds een afschrift werd overgemaakt aan de FOD WASO via de webapplicatie.

Ten laatste 2 dagen na de voorziene datum voor de verkiezingen wordt een bericht met de vaststelling van gedeeltelijke stopzetting aangeplakt ter attentie van het personeel.

Op de statistische steekkaart van de FOD WASO wordt aangeduid dat er sprake is van een gedeeltelijke stopzetting (door vakje 30 aan te vinken). Enkel de gegevens voor de werknemerscategorieën waarvoor de kiesprocedure niet werd stopgezet, worden verder ingevuld.

Eén enkele kandidatenlijst werd ingediend met een kandidatenaantal dat gelijk is aan of lager dan het aantal toe te wijzen gewone mandaten

Wanneer slechts één kandidatenlijst werd ingediend voor een bepaalde werknemerscategorie met een kandidatenaantal dat gelijk is aan of lager dan het aantal toe te wijzen gewone mandaten, zijn de kandidaten van rechtswege verkozen. De kiesprocedure wordt stopgezet voor de betrokken categorie. De oproepingsbrieven moeten m.a.w. niet verstuurd of overhandigd worden voor deze categorie.

Er worden geen verkiezingen gehouden, maar toch zal er een stembureau voor deze werknemerscategorie moeten worden samengesteld en zal een proces-verbaal moeten worden opgemaakt.

Het stembureau van de betrokken werknemerscategorie komt samen op de vooravond van de verzending of overhandiging van de oproepingsbrieven voor de betrokken werknemerscategorie en voert volgende taken uit:

  • opmaak en ondertekening van het P.V. (overeenkomstig het model zoals voorzien in de wet), met vermelding van de reden waarom er geen verkiezing heeft plaatsgevonden;
  • versturen van ofwel het origineel P.V. naar de Directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO, met vermelding van het dossiernummer dat hen werd toegekend door deze Directie per post ofwel een afschrift van het P.V. via de upload op de webapplicatie die werd voorzien voor de sociale verkiezingen;
  • versturen van een afschrift van het P.V. naar de werkgever. Deze bewaart dit P.V. gedurende de ganse legislatuur van het overlegorgaan (4 jaar) voor de eventuele vervanging van de gewone leden van de overlegorganen;
  • versturen van een afschrift van het P.V. naar de betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties per aangetekend schrijven. Dit moet echter niet meer gebeuren wanneer reeds een afschrift werd overgemaakt aan de FOD WASO via de webapplicatie.

Ten laatste 2 dagen na de voorziene datum voor de verkiezingen (uiterlijk Y + 2) wordt een bericht met de vaststelling van gedeeltelijke stopzetting van de kiesprocedure door het stembureau aangeplakt ter attentie van het personeel.

De namen van de van rechtswege verkozen werknemers vormen eveneens het voorwerp van een aanplakking.

Opgelet! Als er verkiezingen plaatsvinden voor andere werknemerscategorieën van dezelfde onderneming, mag de aanplakking van de van rechtswege verkozen werknemers pas plaatsvinden na de stemming om het resultaat van de verkiezingen niet te beïnvloeden.

Op de statistische steekkaart van de FOD WASO kan worden aangeduid dat er sprake is van een gehele of gedeeltelijke stopzetting (door vakje 30 aan te vinken). In dit geval worden op de verkiezingssteekkaart voor de categorieën waarvoor de kiesprocedure werd stopgezet enkel het aantal kandidaten en het aantal van rechtswege verkozenen meegedeeld.

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding, welke u kunt consulteren via onze website.

Bron:

  • Art. 78 wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, laatst gewijzigd door de wet van 2 juni 2015, BS 22 juni 2015, 36088.