• nl
Taalkeuze

Vrijstelling van startbaanverplichting voor de Vlaamse beschutte en sociale werkplaatsen, autobussen en autocars, wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden en het bouwbedrijf!

Categorie: Sociaal   Datum: 18/11/2016

Ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van de hieronder vermelde paritaire comités zijn vrijgesteld van de startbaanverplichting:

  • PC 124 voor het bouwbedrijf;
  • PC 140.01 voor de autobussen en autocars;
  • PC 140.03 voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden;
  • PC 327.01 voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Ter herinnering: wat houdt de startbaanverplichting in?

Ondernemingen die minstens 50 werknemers tewerkstellen op 30 juni van het voorafgaande kalenderjaar moeten een startbaanverplichting vervullen. Deze startbaanverplichting voorziet dat werkgevers uit de privésector jongeren moeten aanwerven ten belope van 3% van hun personeelsbestand tijdens het tweede kwartaal van het voorgaande jaar (uitgedrukt in VTE); voor de overheidssector en voor privéwerkgevers uit de non-profitsector bedraagt dit percentage 1,5%. 

Sommige (sub)sectoren die gebonden zijn door een CAO die een inspanning voorziet van minstens 0,15% ten gunste van risicogroepen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van de startbaanverplichting krijgen, toegekend door de minister van Werkgelegenheid, op voorstel van het beheerscomité van de RVA.

Bron:

  • Ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, BS 14 november 2016;
  • Ministerieel besluit 21 oktober 2016 tot vrijstelling van verplichting om jonge werknemers in deinst te nemen voor de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de autobussen en autocars, BS 31 oktober 2016;
  • Ministerieel besluit 21 oktober 2016 tot vrijstelling van verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, BS 31 oktober 2016;
  • Ministerieel besluit 21 oktober 2016 tot vrijstelling van verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor het bouwbedrijf, BS 31 oktober 2016.