• nl
Taalkeuze

Vrijstelling werkgeversbijdragen 1e werknemer vanaf 2016

Categorie: RSZ   Datum: 6/11/2015

De ministerraad liet weten een ontwerp van koninklijk besluit te hebben goedgekeurd over de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de aanwerving van de eerste werknemers. 

We noteren een tweetal belangrijke nieuwigheden:

Een volledige vrijstelling voor de eerste werknemer

Vanaf 1 januari 2016 zouden de werkgeversbijdragen tot nul worden herleid bij de aanwerving van een eerste werknemer.

Voor een eerste werknemer die aangeworven wordt tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 zou de vrijstelling gelden voor de volledige periode van tewerkstelling bij die werkgever, dus een toepassing voor onbepaalde duur.

Een uitbreiding naar de eerste 6 werknemers en een verhoging van de verminderingen

Waar op heden de vermindering van de werkgeversbijdragen geldt voor de eerste vijf aanwervingen, zou de vermindering vanaf 2016 worden toegekend voor de eerste zes werknemers die de werkgever in dienst neemt. Op die manier wordt de vermindering voor de eerste werknemer herleid tot nul, terwijl de werkgever voor de volgende vijf aanwervingen geniet van een bijdragevermindering.

Bijkomend zouden de bedragen van de bestaande bijdrageverminderingen worden verhoogd voor de tweede tot de zesde werknemer. Voor werknemers die in dienst zijn getreden in 2015 wordt voorzien dat vanaf volgend jaar de nieuwe bedragen kunnen worden toegepast voor de resterende kwartalen waarop ze recht hebben.

Bovenstaande ontwerpregeling wordt nog voor advies overgemaakt aan de Raad van State en kan daarna ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning. Pas na publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt deze definitief.

Bron: