• nl
Taalkeuze

Waals regeerakkoord

Categorie: Sociaal   Datum: 22/08/2014

In onze nieuwsflash van 18 augustus 2014 kon u al de krachtlijnen terugvinden van het Vlaams regeerakkoord.

In deze nieuwsflash staan we even stil bij de inhoud van het Waals regeerakkoord ‘Oser, innover, rassembler’ .

Hieronder gaan we nader in op een aantal elementen van dit akkoord.

Werkgelegenheid

Afsluiten van een pact voor werkgelegenheid en vorming samen met de sociale partners

Rekening houdend met bepaalde uitdagingen zoals de werkloosheidsgraad, het kwalificatieniveau van bepaalde werknemers en het moeilijk invullen van bepaalde knelpuntberoepen voorziet het Waals Regeerakkoord in het afsluiten van een ‘Pact voor werkgelegenheid en vorming’ samen met de sociale partners.

Dit pact zal maatregelen bevatten die erop gericht zijn dat werkgevers sneller geschikt personeel vinden voor het invullen van hun vacatures.

Creëren van werkgelegenheid voor jongeren

Het regeerakkoord heeft ook veel aandacht voor de werkgelegenheid van jongeren. Een kleine greep uit de maatregelen die worden voorzien, vindt u hieronder.

Er wordt voorzien in ‘een jeugdgarantie’. Dit is een maatregel waarmee men beoogt om aan een jongere een stage, een job of een vorming aan te bieden ten laatste 4 maanden nadat men zich ingeschreven heeft bij het werkloosheidsbureau (deze mogelijkheid zal ook openstaan voor de personen die niet op de arbeidsmarkt actief zijn en die noch tewerkgesteld zijn noch een vorming volgen noch een stage doorlopen).

Het doel van deze maatregel is jongeren te ondersteunen bij het overwinnen van bepaalde zaken/hindernissen die hun tewerkstelling op de arbeidsmarkt bemoeilijken. 

Daarnaast voorziet men in het aanbieden van een arbeidscontract van één jaar aan sommige jongeren die moeilijk werk vinden. Dit systeem zou in de lijn liggen van de bestaande maatregelen, zoals artikels 60 en 61 OCMW-wet of de doorstromingsprogramma’s. Deze tewerkstelling kan zowel in de private of de publieke sector plaatsvinden volgens de barema’s die daar gangbaar zijn. 

Bepaalde laaggeschoolde jongeren zouden gedurende een bepaalde periode kunnen tewerkgesteld worden door een werkgever van de privésector zonder dat er sociale bijdragen moeten betaald worden. Naarmate de werkgever een jongere tewerkstelt die meer laaggeschoold is, zou men gedurende een langere periode in aanmerking komen voor deze maatregel.

Economische migratie

Ten gevolge van de zesde staatshervorming worden de gewesten ook bevoegd voor de arbeidskaarten en beroepskaarten. Het Waalse gewest wil de toegang tot de arbeidsmarkt versoepelen, onder meer voor personen die al in het bezit zijn van een arbeidskaart maar een ander beroep willen uitoefenen bij een andere werkgever.

Ook het hebben van voldoende taalkennis zal één van de vereisten zijn voor een verlenging van een arbeidskaart B.

Vorming

Aanbieden van vorming

Men wil de inhoud van de opleidingen meer doen aansluiten bij de behoeften die op de arbeidsmarkt leven. Verder voorziet men om de mogelijkheden tot erkenning van eerder verworven competenties te versterken.

Economie

Ondernemingen

De grootste inzet van het regeerakkoord bestaat in het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Om hieraan bij te dragen wordt onder meer voorzien in het scheppen van een gunstig klimaat voor de economische ontwikkeling van de ondernemingen. Hierbij wordt gedacht aan het behoud van een fiscaal aantrekkelijk kader voor de ondernemingen en het aanmoedigen van investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen.

Daarnaast heeft men bij het opstellen van het regeerakkoord tegemoet willen komen aan de vraag om een vermindering van de administratieve lasten die gepaard gaan met ondernemen te realiseren.

De geïnteresseerde lezer kan hier het volledige regeerakkoord terugvinden.

Bron: