• nl
Taalkeuze

Waarmee moet ik rekening houden als ik binnenkort deelneem aan de openbedrijvendag?

Datum: 21/09/2018

Als onderneming wilt u graag uw deuren openzetten voor het grote publiek. In uw enthousiasme, zou u over het hoofd kunnen zien dat de openbedrijvendag plaats heeft op een zondag. Om arbeidsrechtelijk in orde te zijn, zal u bepaalde regels in acht moet nemen.

Kan ik mijn werknemers op openbedrijvendag tewerkstellen?

Ja, de wetgeving voorziet bepaalde uitzonderingen op het verbod op zondagsarbeid. Eén van deze uitzonderingen bestaat erin dat de werknemers op zondag mogen tewerkgesteld worden in het kader van deelneming aan manifestaties van alle aard, onder meer aan salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties.

Openbedrijvendag valt onder bovenvermelde uitzondering op het verbod op zondagsarbeid.

Welk loon moet ik aan mijn werknemers betalen?

U moet nagaan of zondagsprestaties al dan niet recht geven op een extra premie. Zoniet, heeft de werknemer recht op zijn gewone loon.

Ben ik mijn werknemer overloon verschuldigd?

Bij het beantwoorden van deze vraag, zal u een onderscheid moeten maken naargelang de wekelijkse arbeidsduurgrens op zondag al dan niet werd overschreden.

Situatie 1: weekgrens wordt niet overschreden

Indien u de werknemer in de week voorafgaand aan de openbedrijvendag een dag recuperatie heeft laten opnemen of het arbeidsrooster tijdelijk werd aangepast, dan bent u geen overloon verschuldigd.

Situatie 2: weekgrens wordt overschreden

Indien de werknemer op zondag bijkomend tewerkgesteld wordt, bovenop zijn normale wekelijkse arbeidstijd, zal de arbeidsduurgrens overschreden worden en zal de werknemer recht hebben op overloon.

Heeft mijn werknemer recht op inhaalrust?

Bij het beantwoorden van deze vraag, zal u een onderscheid moeten maken naargelang de wekelijkse arbeidsduurgrens op zondag al dan niet werd overschreden.

Situatie 1: weekgrens wordt niet overschreden

Uw werknemer heeft recht op inhaalrust indien hij op zondag gepresteerd heeft. Het gaat om onbetaalde inhaalrust die moet worden toegekend binnen de 6 dagen die volgen op de zondag.

Deze inhaalrust wordt niet aangerekend als arbeidsduur en kan dus samenvallen met de gewone dag van inactiviteit van de onderneming.

Situatie 2: weekgrens wordt overschreden

Voor de arbeid gepresteerd op zondag, heeft uw werknemer recht op onbetaalde inhaalrust binnen de 6 dagen die volgen op de zondag. Deze inhaalrust wordt niet aangerekend als arbeidsduur en kan dus samenvallen met de gewone dag van inactiviteit van de onderneming.

U moet aan de werknemer ook inhaalrust toekennen wegens de gepresteerde overuren op zondag, gezien de weekgrens wordt overschreden. Deze inhaalrust moet samenvallen met de arbeidsuren en is bezoldigd.

Daarnaast moet u erover waken dat de werknemer een wekelijkse rustpauze van 35 opeenvolgende uren geniet. U moet minstens 24 uur op voorhand een afwijkend uurrooster voor die week bekendmaken aan de werknemer.

Bron:

  • Artikel 66,26 ° van de arbeidswet van 16 maart 1971.