• nl
Taalkeuze

Wat brengt 2017 ons?

Categorie: Sociaal   Datum: 30/12/2016

Het nieuwe jaar gaat traditiegetrouw gepaard met heel wat nieuwe wijzigingen.
Hieronder vindt u alvast de belangrijkste nieuwigheden.

Daling van werkgeversbijdragen voor jaarlijkse vakantie arbeiders

De financiering van het vakantiegeld voor arbeiders gebeurt indirect door de werkgever nl. via een trimestriële RSZ-bijdrage en een jaarlijkse bijdrage.
De kwartaalbijdrage die in 2017 betaald moet worden voor de jaarlijkse vakantie van de arbeiders verlaagt verder naar 5,61%. Het overige deel blijft identiek, nl. 10,27%.

Nieuwe bedragen doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Voor de werknemers die aangeworven worden vanaf 1 januari 2017 zullen de volgende bedragen van toepassing zijn:

  Vanaf 01/01/2017
Eerste aanwerving vrijstelling voor onbepaalde duur voor basiswerkgeversbijdrage
Tweede aanwerving
 • 1.550 euro / max. 5 kwartalen
 • 1.050 euro / max. 4 kwartalen
 •  450 euro / max. 4 kwartalen
Derde aanwerving
 • 1.050 euro / max. 9 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen
Vierde aanwerving
 • 1.050 euro / max. 9 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen
Vijfde aanwerving
 • 1.050 euro / max. 9 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen
Zesde aanwerving
 • 1.050 euro / max. 9 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen

Geen herwaardering van de bedrijfstoeslag SWT

Normaal gezien wordt elk jaar op 1 januari het begrensd brutoloon dat in aanmerking wordt genomen voor het nettoreferteloon én de bedrijfstoeslag geherwaardeerd.
Er zal op 1 januari 2017 geen herwaardering van de bedrijfstoeslag van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn.

Nieuwe patronale bijdragen bij SWT (DECAVA)

De patronale bijdragen die verschuldigd zijn in het kader van SWT worden gewijzigd. In de nieuwsflash van 16 december 2016 leest u hier meer over.

Wijziging systeem responsabiliseringsbijdrage economische werkloosheid (niet-bouw)

Werkgevers die vaak beroep doen op economische werkloosheid moeten een responsabiliseringsbijdrage betalen.
Deze bijdrage zal vanaf heden per kwartaal berekend worden. Daarnaast zal deze bijdrage op een andere manier berekend worden.
De aangifte, berekening en betaling van deze bijdragen zullen verlopen via de DmfA-aangifte.
Meer uitleg hierover vindt u terug in onze nieuwsflash van 23 september 2016.

Re-integratietraject langdurig zieken

Werknemers waarvan de arbeidsongeschiktheid aangevangen is vanaf 1 januari 2016 kunnen zich vanaf 1 januari 2017 beroepen op de nieuwe maatregelen die voorzien worden in het kader van het re-integratietraject voor langdurig zieken.
De hoofdlijnen kan u nalezen in onze flash van 25 november 2016.

Aangifte studentenarbeid in uren

Een student kan gedurende 475 uren per jaar tewerkgesteld worden aan de hand van solidariteitsbijdragen. De solidariteitsbijdrage kan enkel worden toegepast indien u voorafgaandelijk aan de tewerkstelling een Dimona-aangifte heeft gedaan.
Indien het aantal toegelaten uren in DmfA overschreden wordt, zal er een regularisatie plaatsvinden vanaf het 475ste gepresteerde uur.

Verdere invulling regionalisering doelgroepenbeleid

Werknemers die aangeworven worden in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2017 geven geen recht meer op bepaalde activa-voordelen voor langdurig werkzoekenden en de doelgroepvermindering herstructurering.

In Vlaanderen wordt wel voor de aanwervingen van 1 januari 2017 voorzien in een aanwervingsincentive voor bepaalde langdurig werkzoekenden.

De volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

 • Aanwerving vanaf 1 januari 2017 van een niet-werkende werkzoekende die op het ogenblik van de indiensttreding:
  • Gedurende minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB is ingeschreven;
  • Minstens 25 jaar en geen 55 jaar is;
 • Met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
  Let wel: indien men één of meer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten afsluit met een duurtijd van minstens 3 maanden en als u kan aantonen dat de tijdelijke arbeidsovereenkomsten overeenstemmen met het gangbare wervingsbeleid van de onderneming, dan kan afgeweken worden van het contract van onbepaalde duur.
 • Voor tewerkstelling in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.

Deze aanwervingsincentive wordt niet toegekend bij tewerkstelling als uitzendkracht, flexi-jobwerknemer en gelegenheidswerknemer.

Bedragen:

Tewerkstellingspercentage Bedrag
Bij tewerkstelling gedurende 3 maanden bij de onderneming Bij tewerkstelling gedurende 12 maanden bij de onderneming
≥ 80 % Max. 1.250 EUR Max. 3.000 EUR
≥30 % - < 80% Max. 750 EUR Max. 1.800 EUR
< 30 % / /

Er bestaan bepaalde verboden cumuls.

Aanvraagprocedure:

De aanvraag voor de aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden gebeurt online bij het departement WSE binnen de 3 maanden na indiensttreding. De uitbetaling gebeurt op het ogenblik dat de tewerkstellingsperiodes effectief kunnen worden vastgesteld op basis van de gegevens in de Dimona en de gegevens van inschrijving als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB.

De verdere ontwikkelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap houden we nauwgezet voor u in de gaten.

Inwerkingtreding definitieve regeling Wyninckx-bijdrage

De definitieve regeling van de Wyninckx-bijdrage gaat nu in voege, waarbij de bijzondere bijdrage van 1,5 % voor de stortingen moet worden betaald van zodra de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen de pensioendoelstelling van de betrokkene overschrijdt.

Verhoging leeftijd vervroegd pensioen

De voorwaarden om op vervroegd pensioen te gaan worden strenger. Een werknemer zal een leeftijd van 62,5 jaar en een loopbaan van minstens 41 jaar moeten hebben om op vervroegd pensioen te kunnen gaan.

Verplichte Dimona-aangifte voor animatoren en monitoren

Er geldt een verplichte Dimona-aangifte voor de monitoren of animatoren die maximum gedurende 25 dagen per jaar tewerkgesteld zijn in de socio-culturele sector of op een sportmanifestatie.

Tankkaart wordt duurder

Indien een vennootschap brandstoffen verbonden met het persoonlijk gebruik van een al dan niet kosteloos ter beschikking gesteld voertuig ten laste neemt, wordt 40% van het voordeel van alle aard in de vennootschapsbelasting als verworpen uitgave beschouwd. Voorheen was dit maar 17%.

Nieuwe sleutelcijfers: CO2-solidariteitsbijdrage, grenzen loonbeslag, loonoverdracht

Consulteer onze sleutelcijfers op onze website voor de meest recente sleutelcijfers.