• nl
Taalkeuze

Wat brengt 2018 ons?

Categorie: Sociaal   Datum: 29/12/2017

Het nieuwe jaar gaat traditiegetrouw gepaard met heel wat wijzigende maatregelen. 
Hieronder vindt u alvast een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.

Taxshift luidt nieuwe fase in!

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de taxshift in een tweede fase en wordt deze op die manier zoals beloofd verder uitgevoerd.

Allereerst zal de patronale basisbijdrage verder dalen van 30% naar 25 %. Om de hoge loonlasten in België te doen dalen werd reeds een eerste vermindering naar 30 % doorgevoerd op 1 april 2016. Daarnaast wordt ook de structurele lastenvermindering grondig hervormd. De specifieke inspanningen voor de lage lonen worden wel behouden en zelfs versterkt.

Indien u een duidelijk beeld wenst te vormen van de impact van de taxshift op uw onderneming, kan u hieromtrent meer info terugvinden in onze Nieuwsflash van 24 november 2017.

Verdere uitwerking regionalisering Duitstalige Gemeenschap

Ten gevolge van de zesde staatshervorming kunnen de Gewesten voorzien in een eigen tewerkstellingsbeleid. Nadat Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië voorzien hebben in een eigen tewerkstellingsbeleid, is de Duitstalige Gemeenschap binnenkort aan de beurt.

Meer info hieromtrent kan u terugvinden in onze Nieuwsflash van 15 december 2017.

Extra voordelige behandeling van de fiets!

Bij het ter beschikking stellen van een bedrijfsfiets, zal vanaf 2018 dit voordeel zowel vrijgesteld zijn van fiscale alsook van sociale bijdragen. Er hoeft dus geen voordeel op de reële waarde meer te worden geraamd om het privé gebruik van de fiets te dekken.

Daarnaast kunnen ook alle type fietsen, zelfs de zogenaamde speed pedelecs, genieten van een vrijgestelde fietsvergoeding tot 0,23 EUR/km.

Meer info hieromtrent kan u terugvinden in onze Nieuwsflash van 25 december 2017.

Tweede fase re-integratietrajecten van start

Vanaf 1 januari 2018 kan een werkgever het re-integratietraject ook opstarten voor een werknemer die reeds arbeidsongeschikt is van vóór 1 januari 2016. Hierdoor komen een groot aantal werknemers die reeds langdurig afwezig zijn in aanmerking om opgeroepen te worden door de werkgever voor de arbeidsgeneesheer.

Indien u de basisbeginselen van de re-integratietrajecten nogmaals wil heropfrissen, kan u hiervoor terecht in onze Nieuwsflash van 25 november 2016.

Strengere regels inzake privacy en gegevensbescherming (GDPR)

Binnenkort en meer bepaald met ingang van 25 mei 2018 wordt de bestaande regelgeving in het kader van privacy en databescherming grondig aangescherpt. Waar werknemers duidelijk afgebakende rechten verkrijgen, worden aan werkgevers strengere verplichtingen opgelegd.

Meer info hieromtrent kan u terugvinden in onze Nieuwflash van 18 december 2017.

Regels vervroegd pensioen worden strenger!

Vervroegd op pensioen gaan wordt vanaf 1 januari 2018 moeilijker. Voortaan moet een werknemer 63 zijn en 41 loopbaanjaren achter de rug hebben. In 2017 was dit nog 62,5 jaar en 41 loopbaanjaren.

Er blijven wel nog uitzonderingen voor mensen met langere loopbanen. Vervroegd pensioen kan op 60 bij een loopbaan van 43 jaar en op 61 bij een loopbaan van 42 jaar. Die uitzonderingen zijn dezelfde als in 2017.

Leeftijden stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag omhoog!

In het IPA 2017-2018 werd onder meer een akkoord bereikt over de voorwaarden die in 2017-2018 gelden om aanspraak te kunnen maken op SWT. Voor 2018 verhoogt de leeftijd om op SWT te kunnen gaan in een van de zogenaamde specifieke stelsels (nachtarbeid, zwaar beroep, lange loopbaan) van 58 jaar naar 59 jaar.

Voor ondernemingen in moeilijkheden blijft de leeftijd 56 jaar.

Lagere belasting op bedrijfsgsm’s, laptops, tablets,..

Vanaf 1 januari 2018 kan er met aangepaste en verlaagde forfaits worden gewerkt indien u als werkgever een bedrijfsgsm, laptop, tablet of pc aan uw personeel toekent. 

De fiscale regeling is intussen reeds definitief gepubliceerd, maar wat het sociale luik betreft wachten we nog op publicatie.

Meer info hieromtrent kan u terugvinden in onze Nieuwsflash van 27 oktober 2017.

Nachtarbeid in de e-commerce versoepeld

De strenge procedures tot invoering van nachtarbeid zorgden ervoor dat Belgische ondernemingen in de e-commerce vaak gehinderd worden in hun activiteiten.

Om hieraan tegemoet te komen voorziet de programmawet in een versoepeling van de invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties voor e-commerceondernemingen met een vakbondsafvaardiging. Zij zullen vanaf 1 januari 2018 namelijk een ondernemings-cao in dit kader kunnen afsluiten met slechts 1 representatieve werknemersorganisatie.

Meer info hieromtrent kan u terugvinden in onze Nieuwsflash van 1 december 2017.

Nieuwe manier van belonen met de winstpremie

Vanaf 2018 kan een gunstige winstpremie worden toegekend aan de werknemers.

De toekenning van de winstpremie is onderworpen aan een werknemers-RSZ van 13,07 % en een uitzonderlijk forfaitair belastingpercentage van 7%. Voorts is ook de administratie een stuk eenvoudiger in vergelijking met de loonbonus.

Meer info hieromtrent kan u terugvinden in onze Nieuwsflash van 20 oktober 2017.

Nieuwe grensbedragen wet op de arbeidsovereenkomsten

De bruto jaarloongrenzen die gehanteerd worden in de arbeidsovereenkomstenwet worden opnieuw aangepast vanaf 1 januari 2018.

Basisbedragen (1985) In 2017 Vanaf 01.01.2018
16.100 EUR 33.472 EUR 34.180 EUR
32.200 EUR 66.944 EUR 68.361 EUR

Nieuwe verlofregeling voor de Vlaamse ambtenaren

Vanaf 1 januari gaat een nieuwe verlofregeling in voor de Vlaamse ambtenaren.

Allereerst zullen vakantiedagen niet langer meer onbeperkt opgespaard kunnen worden. Vanaf 2018 mag een ambtenaar immers nog maximaal 150 dagen op de teller hebben staan.

Daarnaast worden verder enkele verschillen tussen statutairen en contractuele medewerkers weggewerkt. Zo zullen de statutairen vanaf 1 januari 2018 ook een recht openen op 6 dagen per jaar pleegzorgverlof, een recht dat voorheen enkel ter beschikking stond van de contractuele medewerkers.

Ook het recht op onbetaald verlof wordt voor statutaire en contractuele personeelsleden gelijkgeschakeld:

  • 20 dagen per jaar, die naar verhouding worden verminderd als men tijdens het jaar in dienst treedt of deeltijds werkt;
  • 12 maanden die men gedurende z’n volledige loopbaan kan opnemen;
  • 12 maanden die men vanaf de leeftijd van 55 jaar kan opnemen.

Totaal nieuw is ook het gestandaardiseerd gunstverlof. Het verlof als gunst toegekend door de werkgever kan worden toegekend in losse dagen of voor een langere periode. Opname ervan kan steeds worden geweigerd.

Tot slot wordt ook gesnoeid in de dienstvrijstellingen. Zo geeft het meehelpen in een stembureau niet langer recht op een dag dienstvrijstelling de volgende dag. 

Wijk-werken van start

Vanaf 1 januari gaat het systeem van wijk-werken van start. Het gaat om een stelsel waarin werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk werkervaring kunnen opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Het systeem werd uitgewerkt door Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en vervangt het bestaande PWA-stelsel.

Meer info hieromtrent kan u terugvinden in onze Nieuwflash van 21 augustus 2017.

Systeem van de flexi-jobs uitgebreid

De flexi-jobs die al sinds 2015 bestaan in de horeca, worden vanaf 1 januari 2018 uitgebreid naar de kleinhandel. Daarnaast zullen ook gepensioneerden flexi-jobs kunnen uitvoeren. Wie in het systeem wil stappen, moet gedurende drie kwartalen minstens vier vijfde gewerkt hebben bij een andere werkgever.

Meer info hieromtrent kan u terugvinden in onze Nieuwflash van 18 december 2017.

Afwijkende sectorale opzeggingstermijnen verdwijnen!

Vanaf 2018 komt definitief een einde aan alle sectorale afwijkende opzeggingstermijnen. Zo zullen de gewone regels voor opzeggingstermijnen van toepassing zijn op alle werknemers. Dit zorgt voor een uniform statuut van toepassing op alle arbeiders en bedienden.  

Wijziging van de opzeggingstermijnen in het begin van de arbeidsrelatie

Tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling wordt de opzeggingstermijn die de werkgever moet respecteren bij opzegging van de arbeidsovereenkomst, verkort.

Anciënniteit < 1 maand < 2 maand < 3 maand < 4 maand < 5 maand < 6 maand
Huidig 2 weken 2 weken 2 weken 4 weken 4 weken 4 weken
Toekomst 1 week 1 week 1 week 3 weken 4 weken 5 weken

De opzeggingen die betekend werden vóór de inwerkingtreding van deze maatregel behouden al hun gevolgen.

Meer info hieromtrent kan u in onze Nieuwsflash van 8 december 2017 terugvinden.

Invoering starterjobs voor jongeren!

Met ingang van 1 juli 2018 wordt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een jongere aan te werven met betaling van een verminderd brutoloon.

Let wel, op heden wachten we nog op de definitieve publicatie van de Economische Relancewet waarin deze maatregel werd opgenomen.

Meer info hieromtrent kan u in onze Nieuwsflash van 8 december 2017 terugvinden.

Uitbreiding van de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid (werken in onroerende staat)

Voor werknemers die ploegen- of nachtarbeid verrichten, kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Dit betekent dat (een deel van) de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden bij de werknemer, niet moet worden doorgestort aan de schatkist. Op die manier wordt ten behoeve van de werkgever een vermindering van de loonkost gerealiseerd.

Deze lastenvermindering wordt uitgebreid naar ploegenarbeid op werven (werken in onroerende staat).

Let wel, op heden wachten we nog op de definitieve publicatie van de Economische Relancewet waarin deze maatregel werd opgenomen.

Meer info hieromtrent kan u in onze Nieuwsflash van 8 december 2017 terugvinden.

Discriminatietesten in Brussel

De gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs kunnen vanaf 2018 onder een valse identiteit per post, elektronisch of telefonisch contact opnemen met een werkgever of iemand van het bedrijf om te controleren of er geen discriminatie is op vlak van werkgelegenheid. Hiervoor zullen discriminatietesten worden uitgevoerd.

Gelijkaardige sollicitaties die enkel verschillen op één criterium dat mogelijk tot discriminatie leidt, bijvoorbeeld leeftijd, afkomst, geslacht, … zullen worden opgestuurd naar een werkgever. Ook kunnen zij mystery calls uitvoeren. Hierbij wordt nagegaan of een werkgever of iemand uit het bedrijf niet tegemoetkomt aan een discriminerende vraag van een mogelijke klant.

Deze testen mogen wel niet zomaar worden uitgevoerd. Ze kunnen pas worden toegepast na klachten of meldingen.

Onbelast bijverdienen wordt mogelijk

De bedoeling is dat iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft (werknemer, zelfstandige of gepensioneerde) onbelast 6.000 EUR op jaarbasis (max. 500 EUR per maand) kan bijklussen.

Het voorstel om onbelast bij te verdienen wordt voorlopig uitgesteld tot minstens 20 februari 2018.

Reeks nieuwe sleutelcijfers bekend!

Consulteer de sleutelcijfers op onze website voor de meest recente sleutelcijfers.

Volgende cijfers werden recentelijk aangepast: referentie CO2 uitstoot bedrijfswagen, aangepaste grenzen niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, grenzen loonbeslag en loonoverdracht, herwaardering en indexatie bedrijfstoeslag SWT,..