• nl
Taalkeuze

Wat moet er gebeuren op uiterlijk dag X + 40 bij de sociale verkiezingen?

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 25/03/2016

Dag X + 40 valt tussen 20 maart en 2 april 2016 naargelang de dag waarop de sociale verkiezingen plaatsvinden in de onderneming (dag Y).

Uiterlijk op dag X + 40 moeten er twee stappen ondernomen worden in de procedure van de sociale verkiezingen:

Aanplakking van de kandidatenlijsten

Binnen vijf dagen na het verstrijken van de termijn om kandidatenlijsten in te dienen, m.a.w. uiterlijk op X + 40, plakt de werkgever (of zijn afgevaardigde) een bericht aan met vermelding van de namen van de kandidaten (arbeiders, bedienden, jeugdige werknemers en/of kaderleden). De lijsten worden gerangschikt in de volgorde zoals bij de loting bepaald. 

De namen van de kandidaten worden op de kandidatenlijsten vermeld in de volgorde van hun voordracht door de werknemersorganisatie, gevolgd door de letter M of V naargelang het gaat om een man of vrouw.

Tenslotte moet dit bericht de volgende vermelding bevatten: “Om de afvaardiging die zal worden verkozen een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen."

Deze aanplakking moet geen datum vermelden of de handtekening van de werkgever dragen.

Deze kandidatenlijsten moeten in de onderneming aangeplakt worden door de werkgever zoals de organisaties die hem hebben meegedeeld (inclusief de eventuele (typ)fouten). De werkgever kan dus zelf niet beslissen om wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan deze lijsten. 

Onregelmatigheden kunnen aangekaart worden in het kader van de klachtenprocedure. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar onze Nieuwsflash van 18 maart 2016

Aanduiding van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters

Op ten laatste X + 40 worden de voorzitter(s) en de plaatsvervangende voorzitter(s) van de verschillende stembureaus aangeduid, dit door de ondernemingsraad en/of het comité of door de werkgever indien er nog geen overlegorganen in de onderneming aanwezig zijn. In dit laatste geval moet er een akkoord zijn tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging, of bij gebrek aan deze laatste, met de betrokken representatieve werknemersorganisaties.

Indien er op dag X + 40 geen akkoord bereikt is omtrent deze aanwijzingen, stelt de werkgever de sociaal-inspecteur districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht Sociale Wetten van het ambtsgebied daarvan in kennis. Deze mag hetzij het voorzitterschap van een hoofdbureau op zich nemen en de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de andere bureaus aanwijzen, hetzij de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van het hoofdbureau en van de andere bureaus aanwijzen wanneer hij verhinderd is het voorzitterschap van een hoofdbureau op zich te nemen.

De voorzitter en plaatsvervangende voorzitter moeten beantwoorden aan de volgende voorwaarden: 

  • hij moet behoren tot het personeel van de onderneming; 
  • hij mag geen kandidaat zijn; 
  • hij mag behoren tot een andere werknemerscategorie dan deze waarvoor het stembureau is opgericht (bv. een bediende als voorzitter van stembureau voor arbeiders);
  • hij moet geen kiezer zijn. Een lid van het leidinggevend personeel kan dus voorzitter zijn. 

Opmerking: De aanduiding van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters moet momenteel nog niet worden aangeplakt. Dit zal pas op X + 60 moeten gebeuren, samen met alle andere leden van het stembureau. 

Andere stappen met betrekking tot de samenstelling van het stembureau

X + 54: aanduiding van de andere leden van het stembureau

Op ten laatste X + 54 worden de andere leden van het stembureau aangeduid:

  • De secretaris en de plaatsvervangende secretaris: de aanduiding gebeurt door de voorzitter van het stembureau;
  • 4 bijzitters: de aanduiding gebeurt door de ondernemingsraad en/of het comité indien deze aanwezig zijn in de onderneming. Is er nog geen raad en/of comité, dan gebeurt de aanduiding van de bijzitters door de voorzitter van het stembureau. 

Er worden geen plaatsvervangende bijzitters aangeduid. Indien bij de aanvang of hervatting van de kiesverrichtingen één of meer bijzitters afwezig zijn, wijst de voorzitter een vervanger aan uit de kiezers die zich aanbieden bij het stembureau zonder dat deze aanwijzing, voor zover mogelijk, de goede gang van de onderneming mag schaden. 

De secretaris en de bijzitters moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • ze moeten behoren tot het personeel van de onderneming; 
  • ze mogen geen kandidaat zijn; 
  • ze moeten op de kiezerslijst voorkomen van de werknemerscategorie(ën) waarvoor het stembureau is opgericht. Met instemming van de personeelsafgevaardigden of van de representatieve werknemersorganisaties mag evenwel hiervan worden afgeweken.

Opmerking: De aanduiding van deze leden moet momenteel ook nog niet worden aangeplakt. Dit moet pas uiterlijk op X + 60 gebeuren, samen met alle andere leden van het stembureau. 

X + 60: aanplakking van de samenstelling van het stembureau

Op ten laatste X + 60 worden de samenstelling van de stembureaus en de verdeling van de kiezers per stembureau aangeplakt. Dit gebeurt door de ondernemingsraad en/of comité, of bij gebrek aan deze overlegorganen, door de werkgever.

Er moet geen afschrift meer worden verstuurd naar de organisaties die kandidaten hebben voorgedragen. 

X + 70: aanduiding van de getuigen

De betrokken representatieve organisaties kunnen ten laatste op dag X + 70 als getuigen evenveel werknemers aanduiden als er stembureaus zijn (en evenveel plaatsvervangers).

In geval van een gemeenschappelijk kiescollege is er juridisch gezien slechts sprake van één stembureau. Dit houdt in dat, ondanks de verschillende categorieën die moeten stemmen in dit bureau, slechts één getuige (en één plaatsvervangende getuige) per organisatie kan worden aangeduid.

Opmerking: de aanduiding van de getuigen maakt in de procedure geen voorwerp uit van een verplichte aanplakking van een lijst in de onderneming.

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding, welke u kunt consulteren via onze website.

Bron: 

  • Wet 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 22 juni 2015, 36088.