• nl
Taalkeuze

Wat stond er op de agenda van de ministerraad van 31 januari 2014?

Categorie: Sociaal   Datum: 7/02/2014

Voorontwerp van wet diverse bepalingen inzake sociale zekerheid

De ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake sociale zekerheid goed. Daarin worden onder meer wijzigingen voorzien voor:

 • de werkbonus (versterking);
 • de jaarlijkse vakantie;
 • de gevolgen van de zesde staatshervorming voor de doelgroepverminderingen en de  kinderbijslag; 

Loopbaanonderbreking in openbare diensten

Drie ontwerpen van KB werden goedgekeurd over de wijziging van:

 • het personeelsstatuut van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (V.M.W.); 
 • het Vlaams Personeelsstatuut (VPS); 
 • het personeelsstatuut van het UZ Gent.

Het eerste ontwerp bevat de volgende maatregelen voor het personeel van de V.M.W.:

 • Beperking van de maximumduur van de loopbaanonderbreking tot 60 maanden voor een voltijdse én een halftijdse onderbreking. 
 • Optrekking van de leeftijdsvereiste tot 55 jaar voor een halftijdse loopbaanonderbreking in het kader van de landingsbanen. 
 • Uitbreiding van het ouderschapsverlof tot ten hoogste 4 maanden voltijdse loopbaanonderbreking. 
 • Verhoging van de leeftijdsgrens van het kind tot 12 jaar en tot 21 jaar indien het een handicap heeft (dit is nu reeds het geval in de privésector).

Het tweede ontwerp voert in het VPS de mogelijkheid in om zorgverlof te bekomen voor de bijstand of de verzorging van een ziek kind tijdens of na de hospitalisatie naar aanleiding van een zware ziekte.

Hetzelfde geldt voor het personeel van het UZ Gent.

Deze wijzigingen kwamen op de ministerraad omdat voor deze aanpassingen steeds het voorafgaand akkoord van de federale ministerraad nodig is. 

Recht op verhoogde uitkeringen voor knelpuntberoepen die zware beroepen zijn in de openbare diensten van de federale overheid, de provinciale en lokale besturen

Om toegang te krijgen tot het eindeloopbaanstelsel voor de personeelsleden van de openbare sector moet men 55 jaar zijn. Hierop bestaat een uitzondering voor werknemers die zware beroepen uitoefenen waarvoor een tekort aan arbeidskrachten bestaat. 

Een ontwerp van KB werd goedgekeurd dat de zware beroepen vastlegt waarvoor een tekort aan arbeidskrachten bestaat en die toegang geven op het recht op het eindeloopbaanstelsel in de openbare diensten van de federale overheid, de provinciale en lokale besturen. Het ontwerp KB bepaalt deze beroepen, namelijk de verpleegkundigen en het verzorgend personeel in ziekenhuizen, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen.

Andere 

Voorts werden een aantal andere beslissingen genomen van sociaalrechtelijke aard die niet relevant zijn voor de loonsverwerking:

 • Versoepeling van de beperking in de tijd van het recht op inschakelingsuitkeringen 
 • Pensioenhervorming: laatste maanden van de loopbaan tellen voortaan mee
 • Diverse maatregelen op het vlak van pensioenen van de overheidssector

Bron: