• nl
Taalkeuze

Wat voorziet de programmawet van augustus 2015?

Categorie: Sociaal   Datum: 21/08/2015

In onze Nieuwsflashes van eind juni 2015 werd reeds enige toelichting gegeven over diverse onderwerpen die de programmawet voorziet. Hieronder vindt u een overzicht van alle relevante bepalingen die in de programmawet zijn verschenen. 

Aanwezigheidsregistratie in de vleessector 

Dit onderwerp kwam reeds uitgebreid aan bod in de Nieuwsflash van 26 juni 2015

Deze maatregel treedt in werking op 1 juli 2015, maar de modaliteiten dienen nog nader bij koninklijk besluit te worden bepaald. 

Uitbreiding subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid voor de RSZ en de fiscus van de hoofdaannemer tot de opdrachtgever

De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat een opdrachtgever of een aannemer die (voor werken in onroerende staat) samenwerkt met een aannemer of een onderaannemer die sociale of fiscale schulden heeft, hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de schulden van zijn medecontractant. Men kan dit vermijden door, bij het betalen van de factuur aan de medecontractant, een deel van de factuur in te houden en door te storten naar de RSZ en/of fiscus, meer bepaald:

  • Bij sociale schulden 35% van de factuur;
  • Bij fiscale schulden 15% van de factuur. 

In 2012 werd dit systeem verruimd door de subsidiaire of getrapte aansprakelijkheid. Hierdoor kunnen meerdere aannemers uit de keten aansprakelijk gesteld worden wanneer de onderaannemer in gebreke blijft (en niet enkel de aannemer of opdrachtgever die met de onderaannemer samenwerkt).

Nu wordt het systeem van getrapte aansprakelijkheid uitgebreid naar de opdrachtgever (voorheen was dit beperkt tot de hoofdaannemer). Voortaan zal ook de opdrachtgever zonder personeel of zonder eigen sociale schulden hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de 30 dagen na verzending van de ingebrekestelling, dan zal ook hij opgenomen worden in de databank van de RSZ als werkgever met sociale schulden. 

Opgelet: de natuurlijke persoon die voor privé doeleinden werken in onroerende staat laat verrichten, valt niet onder de toepassing van art. 30bis. 

Deze maatregel treedt in werking op 28 augustus 2015 (d.i. 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad). 

Innovatiepremies verlengd

De mogelijkheid om een eenmalige innovatiepremie toe te kennen aan de werknemers, vrij van RSZ en belastingen onder bepaalde voorwaarden liep af op 1 januari 2015, maar wordt nu verlengd voor de periode 2015 – 2016. 

Deze maatregel treedt in werking op 1 januari 2015.

Versterking sociale werkbonus

De sociale werkbonus wordt vanaf 1 augustus 2015 opnieuw verhoogd. Dit onderwerp kwam reeds uitgebreid aan bod in de Nieuwsflash van 26 juni 2015

Deze maatregel treedt in werking op 1 augustus 2015.

Indexsprong: ook voor sociale uitkeringen

De indexsprong is ook van toepassing op sociale uitkeringen, maar dat stond niet echt duidelijk in de wet. Dit wordt nu in de wet verduidelijkt, voorheen kon hieromtrent verwarring ontstaan wegens de formulering in de wet. 

Deze maatregel treedt in werking op 18 augustus 2015.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Dit onderwerp kwam reeds uitgebreid aan bod in de Nieuwsflash van 26 juni 2015

Deze maatregel treedt in werking op 1 augustus 2015. Het KB dat de toepassingsmodaliteiten bepaalt is echter nog steeds niet verschenen. 

Versterking fiscale werkbonus

Ook de fiscale werkbonus wordt vanaf 1 augustus 2015 versterkt. Dit onderwerp kwam reeds uitgebreid aan bod in de Nieuwsflash van 26 juni 2015

Deze maatregel treedt in werking op 1 augustus 2015.

Bron: 

  • Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015, 53834.