• nl
Taalkeuze

Welk bedrag kan ik nu voordelig toekennen aan mijn werknemers?

Datum: 23/11/2018

Waarschijnlijk denkt u er als werkgever over om aan uw werknemers een kleine attentie te geven naar aanleiding van het eindejaar.

Weet u wat de maximale geschenkwaarde is om nog te kunnen genieten van een zeer gunstige fiscale en sociale behandeling? Hieronder brengen we nog even de spelregels in kaart!

Onder welke voorwaarden kan ik geschenken toekennen die vrij zijn van sociale en fiscale bijdragen?

Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons, zijn vrij van sociale en fiscale bijdragen indien:

  • Ze worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar voor een totaal maximaal jaarbedrag van 35 EUR, vermeerderd met 35 EUR per jaar voor elk kind ten laste van deze werknemer.

Indien u opteert voor geschenkcheques, moet u bovendien de volgende voorwaarden naleven:

  • De geschenkcheques mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die hiervoor vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die cheques;
  • De geschenkcheques hebben een beperkte looptijd;
  • De geschenkcheques mogen noch geheel, noch gedeeltelijk, in speciën worden uitbetaald aan de begunstigde.

Werd het maximaal bedrag dat vrij van sociale en fiscale bijdragen kan worden toegekend, niet opgetrokken?

Het bedrag dat vrij van sociale bijdragen kan worden toegekend, werd recent opgetrokken tot 40 EUR per jaar, te vermeerderen met 40 EUR per jaar voor elk kind ten laste van deze werknemer.

De verhoging van 35 EUR naar 40 EUR geldt enkel voor de RSZ. Indien u toch een geschenk zou toekennen aan uw werknemers naar aanleiding van nieuwjaar ten belope van 40 EUR, is dit bedrag vrijgesteld van sociale bijdragen maar is het wel BV onderworpen. Daarenboven zullen deze cheques fiscaal niet aftrekbaar zijn.

Bron:

  • Koninklijk besluit van 3 juli 2018 tot wijziging van artikel 19, tweede paragraaf, 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 6 juli 2018.