• nl
Taalkeuze

Welke aanpassingen beoogt het wetsontwerp voor de sociale verkiezingen van 2016?

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 22/05/2015

Eind april 2015 verscheen in de Kamer een wetsontwerp dat een aantal kleine aanpassingen voorziet in de procedure van de sociale verkiezingen. De procedure wordt opnieuw iets moderner en wat minder complex. Hieronder worden de voorziene wijzigingen opgesomd.

Alles in één wet

Voorheen waren de bepalingen met betrekking tot de procedure sociale verkiezingen vervat in maar liefst 2 wetten en 2 KB’s, meer bepaald:

  • een wet m.b.t. de procedure, 
  • een wet m.b.t. de gerechtelijke beroepen, 
  • een KB m.b.t. de specifieke telling van uitzendkrachten en 
  • een KB m.b.t. de afwijkende stembiljetten in beschutte en sociale werkplaatsen.

Door de 6de staatshervorming kan voortaan alles via één wet worden geregeld. De wet zal daardoor duidelijker en leesbaarder worden dan voorheen. 

Schorsing kiesverrichtingen

Wanneer op verzoek van één of meerdere vakbonden de procedure wordt geschorst, kunnen de werkgever en de vakbonden overeenkomen om de procedure alsnog voort te zetten. Is er geen akkoord, dan moet de schorsing worden vastgesteld en meegedeeld aan de inspecteur-districtshoofd van de dienst Toezicht Sociale Wetten. Deze mededeling is weggevallen. 

Vervanging kandidaat

Wanneer een kandidaat zijn kandidatuur op tijd intrekt (t.t.z. vóór X+47), komt hij niet meer voor op de kandidatenlijst die men moet uithangen op X+56. De wet stelt op dit moment echter dat enkel kandidaten die voorkomen op de lijst op X+56 eventueel kunnen vervangen worden (tot X+76). Een strikte lezing van de wet zou dus tot gevolg hebben dat tijdig ingetrokken kandidaturen niet meer kunnen worden vervangen. Het is echter de bedoeling dat men deze wel nog kan vervangen. Een wijziging in die zin werd doorgevoerd.

Aanplakking gewijzigde / definitieve kandidatenlijsten

Men zal de wetgeving tevens aanpassen waardoor het niet alleen voor de oorspronkelijke kandidatenlijsten (X+40), maar ook voor de gewijzigde en/of definitieve kandidatenlijsten (X+56 en X+76) mogelijk wordt om deze via elektronische weg ter beschikking te stellen van de werknemers. De voorwaarde blijft dat dit enkel mogelijk is wanneer alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens de normale werkuren.

Stemverrichtingen

De voorzitter moest zich tot nu toe voor de stem- en stemopnemingsverrichtingen gedragen naar de “onderrichtingen van de sociaal-inspecteur districtshoofd”. Dit wordt geschrapt, aangezien dit in de praktijk niet voorkomt. 

Stemming per brief

  • Akkoord: bij akkoord over stemming per brief, moest tot nu toe een afschrift hiervan worden verstuurd naar de sociaal-inspecteur districtshoofd van de dienst Toezicht Sociale Wetten. Ook deze formaliteit wordt weggelaten. 
  • Formaliteiten: de wettekst wordt rechtgezet aangezien het voortaan ook mogelijk is om bij stemming per brief de envelop met het stembiljet te overhandigen aan de werknemer (voorheen was het enkel mogelijk om deze envelop per aangetekende brief te versturen naar de werknemer). 
  • Ongeldige stembiljetten: de voorzitter van het stembureau moest tot nu toe de ongeldige stembiljetten opsturen naar de sociaal-inspecteur districtshoofd, zodat hij die kon vernietigen. Dit wordt afgeschaft; voortaan zal de onderneming dit zelf mogen doen (weliswaar pas na een bepaalde periode, zie ook “Speciaal P.V.”). 
  • Speciaal P.V.: in sommige gevallen moest tot nu toe een speciaal P.V. worden opgemaakt (ongeldige stembiljetten, stembiljetten per brief die na sluiting zijn toegekomen, stemmers die per brief hebben gestemd EN in persoon komen stemmen zijn). Omdat hierover veel onduidelijkheid bestond, heeft men de opmaak van het P.V. vervangen door een algemene bewaarplicht van de documenten. De werkgever bewaart de documenten die voor de verkiezingen hebben gediend gedurende de 25 dagen die volgen op de dag van de sluiting van de kiesverrichtingen om ze daarna te vernietigen. 

Webapplicatie FOD WASO

Tot nu toe konden enkel werkgevers via de webapplicatie van de FOD WASO een aantal documenten uploaden en de statistische fiche invullen. Men wil de functies uitbreiden en de applicatie optimaliseren. 

Zo zullen voortaan ook de vakbonden de kandidatenlijsten, wijziging van kandidatenlijsten en het vervangen van kandidaten op die lijsten via de applicatie kunnen communiceren. Men is hiertoe niet verplicht. Doch, éénmaal men voor het indienen van de kandidatenlijsten gekozen heeft voor de applicatie, zullen de wijzigingen en vervangingen ook via de applicatie moeten worden bekendgemaakt. 

Naast het uploaden van documenten en het invullen van de statistische fiche, zal de webapplicatie vanaf 2015 ook gebruikt worden als e-Box van de sociale zekerheid.

Modelformulieren en P.V.

Net zoals bij de vorige verkiezingen voorziet de wet in een aantal modeldocumenten die verplicht gebruikt moeten worden. Nieuw hierbij is dat de vakbonden voor de indiening van de kandidatenlijsten ook gebruik zullen moeten maken van het wettelijke model. 

Onverenigbaarheid vertrouwenspersoon en andere functies

De Welzijnswet (die handelt over het comité) voorziet reeds in een onverenigbaarheid tussen de vertrouwenspersoon enerzijds en de afgevaardigden, leidinggevenden en preventieadviseur-geneesheer anderzijds.

De Wet organisatie bedrijfsleven (die handelt over de ondernemingsraad) en de wet sociale verkiezingen worden in diezelfde zin aangepast. 

Er geldt een overgangsbepaling: vertrouwenspersonen die werden aangeduid als afgevaardigde in het comité of de ondernemingsraad, kunnen hun functie verder uitoefenen tot aan de eerstvolgende sociale verkiezingen. 

Diverse

Voor de telling van de gemiddelde tewerkstelling is een specifieke bepaling voorzien in het geval tijdens de referteperiode de onderneming krachtens overeenkomst wordt overgedragen. Deze specifieke bepalingen zijn nu ook van toepassing in geval van een overdracht van onderneming onder gerechtelijk gezag. 

In geval van schorsing van de procedure is het niet meer nodig om de sociaal inspecteur-districtshoofd in te lichten. 

Bron:

  • Wetsontwerp van 29 april 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (doc 54 1048/001), www.dekamer.be