• nl
Taalkeuze

Welvaartsaanpassing van een aantal werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 juli 2015 - verduidelijking impact op SWT

Categorie: Sociaal   Datum: 14/08/2015

In onze Nieuwsflash van vorige week 10 augustus 2015, werd een nieuwsbericht meegedeeld omtrent de welvaartsaanpassing van een aantal werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 juli 2015 en de impact hiervan op SWT.

Gezien de vele vragen hieromtrent, voorzien we aanvullend in onderstaande toelichting.

Nieuw maximumbedrag werkloosheid (SWT) vanaf 1 juli 2015 

De werkloosheidsuitkering in het kader van een SWT wordt berekend op basis van het laatste loon en is gelimiteerd tot een maximumbedrag. Tot 30 juni 2015 was dit maximumbedrag 48,00 EUR/dag en 1.248,00 EUR/maand (‘oude maximale bedrag werkloosheid SWT)

Vanaf 1 juli 2015 stijgt dit maximumbedrag naar 48,60 EUR/dag en 1.263,60 EUR/maand (‘nieuwe maximale bedrag werkloosheid SWT’). De stijging van de maximumbedragen geldt voor alle SWT’ers, dus zowel voor de nieuwe als voor de lopende (wanneer zij hiervoor in aanmerking komen) SWT’ers. 

Ter info: De stijging van het maximaal dagbedrag werkloosheidsuitkering vanaf 1 juli 2015 is het gevolg van de creatie van een nieuwe cijfercode voor het maximaal dagbedrag werkloosheidsuitkering, m.n. de nieuwe cijfercode 60 ("cijfercode" 60 = 48,60 EUR/dag en 1.263,60 EUR/maand); vóór 1 juli 2015 was de cijfercode voor het maximaal dagbedrag werkloosheidsuitkering begrensd tot cijfercode 59 ("cijfercode" 59 = 48,00 EUR/dag en 1.248,00 EUR/maand).

Alle cijfercodes van 58 en lager blijven ongewijzigd op 1 juli 2015. 

M.a.w. enkel indien men vóór 1 juli 2015 toepassing maakte van de max. werkloosheiduitkering ("cijfercode" 59 = 48,00 EUR/dag en 1.248,00 EUR/maand), zal een herberekening noodzakelijk zijn. 

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven. 

Codes werkloosheid Dagbedrag werkloosheid vóór 1 juli 2015 Dagbedrag werkloosheid vanaf 1 juli 2015
…. …                 (niet gewijzigd)
57 46,75 EUR 46,75 EUR (niet gewijzigd)
58 47,15 EUR 47,15 EUR (niet gewijzigd)
59 48,00 EUR 48,00 EUR (niet gewijzigd)
60 (nieuw) / 48,60 EUR (nieuw)

Wat wijzigt er op 1 juli 2015 voor nieuwe SWT’s (SWT aangevangen na 1 juli 2015)?

Voor de SWT’s aangevangen na 1 juli 2015 moet rekening worden gehouden met het nieuwe maximale bedrag werkloosheid SWT (cijfercode 60) om de bedrijfstoeslag én de RSZ-bijdragen te berekenen. 

Wat indien reeds berekeningen werden gemaakt op basis van de oude bedragen?

Enkel in één welbepaalde situatie, dient een herberekening te worden uitgevoerd, m.n. indien men bij een berekening van een SWT dat is aangevangen na 1 juli 2015, verkeerdelijk is uitgegaan van de oude maximale werkloosheidsuitkering ("cijfercode" 59 = 48,00 EUR/dag en 1.248,00 EUR/maand), dient men een herberekening van de bedrijfstoeslag uit te voeren op basis van de nieuwe maximale werkloosheidsuitkering ("cijfercode" 60 = 48,60 EUR/dag en 1.263,60 EUR/maand). 

In dat geval zullen ook de RSZ-werknemersinhoudingen moeten worden herberekend. De RSZ-werknemersinhoudingen worden immers berekend op de som van de werkloosheidsuitkering en de bedrijfstoeslag; indien het bedrag van de werkloosheidsuitkering verhoogd wordt, heeft dit bijgevolg ook een invloed op de RSZ-werknemersinhoudingen en dienen deze herberekend te worden.  

SCHEMA:

Nieuwe SWT’s (aangevangen na 1 juli 2015) Acties
U hebt bij de berekening van een nieuw SWT toepassing gemaakt van het nieuwe maximale bedrag werkloosheid SWT van 48,60 EUR/dag en 1.263,60 EUR/maand. (cijfercode 60) U hoeft geen enkele herberekening door te voeren.
U hebt bij de berekening van een nieuw SWT (verkeerdelijk) toepassing gemaakt van het oude maximale bedrag werkloosheid SWT van 48,00 EUR/dag en 1.248,00 EUR/maand. (cijfercode 59) U dient een herberekening door te voeren:
  • Herberekening van de bedrijfstoeslag met toepassing van de nieuwe max. werkloosheidsuitkering van 48,60 EUR/dag en 1.263,60 EUR/maand (cijfercode 60)
  • Herberekening van de RSZ-werknemersinhoudingen
U hebt bij de berekening van een nieuw SWT geen toepassing gemaakt van de max. werkloosheidsuitkering, maar van een lager dag- of maandbedrag werkloosheidsuitkering. (noch toepassing van het oude max. bedrag werkloosheid SWT noch toepassing van het nieuwe max. bedrag werkloosheid SWT) U hoeft geen enkele herberekening door te voeren.

Wat wijzigt er op 1 juli 2015 voor lopende SWT’s (SWT aangevangen vóór 1 juli 2015)?

Voor SWT’s aangevangen vóór 1 juli 2015, dient een onderscheid te worden gemaakt naargelang men voor het bedrag van de werkloosheidsuitkering al dan niet toepassing maakte van het max. bedrag werkloosheid (tot 30 juni 2015 was dit 48,00 EUR/dag of 1.248,00 EUR/maand).

Opgelet: De bedrijfstoeslag stijgt niet. Immers, deze wordt slechts éénmaal berekend (nl. aan het begin van het stelsel SWT). Ook de RSZ-werkgeversbijdrage wijzigt niet, gezien deze wordt berekend op het (ongewijzigd) bedrag bedrijfstoeslag. 

Lopende SWT’s vóór 1 juli 2015 met toepassing van oud  maximaal bedrag werkloosheid SWT (gelijk aan 48,00 EUR/dag of 1.248,00 EUR/maand) 

Voor de lopende SWT’s vóór 1 juli 2015 met toepassing van het max. bedrag werkloosheid (48,00 EUR/dag of 1.248,00 EUR/maand), wordt het bedrag van de werkloosheid vanaf 1 juli 2015 automatisch opgetrokken tot het nieuwe maximale bedrag werkloosheidsuitkering ("cijfercode" 60 = 48,60 EUR/dag en 1.263,60 EUR/maand). 

De RSZ-werknemersinhouding (standaard 6,5%) wordt berekend op de som van de werkloosheidsuitkering en bedrijfstoeslag. Gezien het bedrag van de werkloosheid vanaf 1 juli 2015 verhoogd werd, betekent dit dat ook de RSZ-werknemersinhouding hoger zal zijn. 

Wat indien reeds berekeningen werden gemaakt op basis van de oude bedragen?

Indien bv. bij de loonsverwerking van juli 2015 nog het oude maximaal bedrag werkloosheid werd toegepast, dient het bedrag werkloosheid aangepast te worden en de RSZ-werknemersinhouding herberekend te worden (het bedrag van de bedrijfstoeslag blijft daarentegen hetzelfde). In principe zal dit tevens een impact hebben op het netto bedrag dat aan de werknemer in SWT dient te worden uitgekeerd.

Lopende SWT’s vóór 1 juli 2015 zonder toepassing van oud maximaal bedrag werkloosheid SWT (minder dan 48,00 EUR/dag of 1.248,00 EUR/maand)

Voor alle lopende SWT’s vóór 1 juli 2015 zonder toepassing van het maximale  bedrag werkloosheid (minder dan 48,00 EUR/dag of 1.248,00 EUR/maand), verandert er niets vanaf 1 juli 2015 en dient bijgevolg geen enkele herberekening te gebeuren. 

SCHEMA:

Lopende SWT’s (aangevangen vóór 1 juli 2015 ) Acties
U hebt bij de berekening van een lopend SWT vanaf 1 juli 2015 wel toepassing gemaakt van de nieuwe max. werkloosheidsuitkering SWT van 48,60 EUR/dag en 1.263,60 EUR/maand. (cijfercode 60) U hoeft geen enkele herberekening door te voeren.
U hebt bij de berekening van een lopend SWT tot 30 juni 2015 wel toepassing gemaakt van de oude max. werkloosheidsuitkering SWT van 48,00 EUR/dag en 1.248,00 EUR/maand. (cijfercode 59) U dient vanaf 1 juli 2015 een herberekening door te voeren:
  • Herberekening met toepassing van de nieuwe max. werkloosheidsuitkering van 48,60 EUR/dag en 1.263,60 EUR/maand (cijfercode 60)
  • Herberekening van de RSZ-werknemersinhoudingen
U hebt bij de berekening van een lopend SWT tot 30 juni 2015 geen toepassing gemaakt van de max. werkloosheidsuitkering, maar van een lager dag- of maandbedrag werkloosheidsuitkering. (noch toepassing van het oude max. bedrag werkloosheid SWT noch toepassing van het nieuwe max. bedrag werkloosheid SWT) U hoeft geen enkele herberekening door te voeren.

Nieuwe welvaartsaanpassing van bepaalde werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 september 2015?

De minimumbedragen van de werkloosheidsuitkeringen, de forfaits en de inschakelingsvergoedingen worden op 1 september 2015 opgetrokken.

Voor de SWT-er met een laag loon, kan dit een invloed hebben. De uitkering mag niet dalen onder een bepaald niveau dat verband houdt met de gezinssituatie van de SWT-er. 

Aangezien het minimumbedrag wordt opgetrokken, kan dit een invloed hebben op de berekening van de sociale en fiscale inhoudingen. 

We berichten u nog verder over de praktische implicaties hieromtrent. 

Bron: 

  • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit en van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2015-2016, BS 31 juli 2015;
  • Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 61 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2015-2016, BS 31 juli 2015.