• nl
Taalkeuze

Werkbonus anders berekend vanaf 2013

Categorie: RSZ   Datum: 15/02/2013

Werknemers met een laag loon kunnen via de werkbonus genieten van een vermindering op de door hen te betalen bijdragen aan de sociale zekerheid. De werknemer zal m.a.w. een (iets) hoger nettoloon hebben, zonder dat het brutoloon stijgt. De werkbonus heeft bijgevolg geen invloed op de werkgeverskost.  

De berekeningswijze van de werkbonus werd recent aangepast. Vanaf 1 januari 2013 wordt er  voorzien in een evenredige daling van de maximale werkbonus (175 EUR voor bedienden en 189 EUR voor arbeiders) bij de laagste lonen tot een werkbonus van 0 EUR bij de hoogste lonen. Het voordeel daalt bijgevolg lineair naargelang het brutoloon van de werknemer stijgt. Voortaan zijn er ook maar drie verminderingsklassen meer (in plaats van vier klassen):  

Maandelijks brutoloon

Vermindering persoonlijke bijdrage

≤ 1.501,82 EUR (=GMMI 21 jaar)

Bedienden:  175 EUR

 

Arbeiders:  189 EUR

> 1.501,82 EUR en ≤ 2.385,41 EUR

Bedienden:
 175,00 EUR - (0,1981 x (S - 1.501,82 EUR))

 

Arbeiders:
189,00 EUR - (0,2139 x (S - 1.501,82 EUR))

> 2.385,41 EUR

0 EUR

GMMI = gewaarborgd minimummaandinkomen – bedrag 1 december 2012

De aanpassing van het werkbonussysteem heeft tot doel om de lage lonen te corrigeren – met het oog op het wegwerken van de werkloosheidsvallen – door te voorkomen dat bij een stijging van het lage loon, de werkbonus van de werknemer te sterk zou afnemen.  

Bron:

  • Wet 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan, BS 31 december 2012, 88918;
  • Koninklijk Besluit van 24 januari 2013 tot uitvoering van artikel 2 §2, vierde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdrage van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 7 februari 2013, 6032.