• nl
Taalkeuze

Werkgelegenheidsplan 45+: wat doet u voor uw "rijpere" werknemer?

Datum: 16/02/2018

De regering zet al geruime tijd in op het verhogen van de participatiegraad van de oudere werknemers. Denk maar aan de recente afgekondigde maatregelen zoals de invoering van de activeringsbijdrage, de mogelijkheid tot het opnemen van een zachte landingsbaan,…

Eén van de al bestaande maatregelen is het werkgelegenheidsplan oudere werknemers.

Hieronder gaan we in op een aantal FAQ’s hieromtrent.

FAQ 1: Moet iedere werkgever een werkgelegenheidsplan oudere werknemers opstellen?

Neen. Enkel werkgevers die meer dan 20 werknemers tewerkstelden op 2 januari 2017 moeten een plan opstellen. Het gaat hier om het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten die in de onderneming waren tewerkgesteld op de eerste werkdag van het kalenderjaar van opstelling van het werkgelegenheidsplan.

Indien u op 2 januari 2017 minder dan 20 werknemers tewerkstelde, bent u voor 4 jaar vrijgesteld van de verplichting om een werkgelegenheidsplan op te stellen. U moet in 2018 dus geen werkgelegenheidsplan meer opstellen.

FAQ 2: Moet ik jaarlijks een werkgelegenheidsplan oudere werknemers opstellen?

Neen. Als u ervoor opteerde om een meerjarenplan af te sluiten, bent u niet verplicht om een nieuw werkgelegenheidsplan op te stellen.

Mocht u ervoor geopteerd hebben om te voorzien in een éénjarenplan, dan moet u voor het afsluiten van het boekjaar een nieuw plan opstellen. In de praktijk betekent dit vaak dat u een nieuw plan moet voorzien voor 31 maart 2018.

FAQ 3: Wat vermeld ik best in een werkgelegenheidsplan oudere werknemers?

Het plan moet minstens de volgende verplichte meldingen bevatten:

 • de gegevens van de onderneming;
 • de datum waarop het plan is gesloten;
 • de geldigheidsduur van het plan;
  Het plan kan ieder jaar opgesteld worden of een meerjarenplan zijn. Ook in dit laatste geval moet er ieder jaar een verslag gemaakt worden over de vooruitgang van het plan.
 • de betrokken functie(s) of werkplek(ken);
 • de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering;
 • de evaluatie van het vorige plan;
 • de doelstelling of doelstellingen, namelijk het behoud en/of de verhoging van de tewerkstelling van werknemers van 45 jaar en ouder;
 • de vaststelling van het gekozen actiegebied of de gekozen actiegebieden en de beschrijving van de concrete ondernemingsspecifieke maatregel(en);
  CAO nr. 104 bevat een niet-limitatieve lijst van actiegebieden waaruit de werkgever één of meerdere maatregelen kan kiezen. De werkgever kan ook andere maatregelen nemen of reeds bestaande maatregelen opnemen in het plan.

Als bijlage bij cao nr. 104 zit er een model van werkgelegenheidsplan waar u, indien gewenst, gebruik van kan maken.

FAQ 4 : Hoelang moet ik dit plan bewaren?

Het werkgelegenheidsplan moet gedurende 5 jaar bewaard worden in de onderneming. Ingeval van controle door de inspectiediensten moet het onmiddellijk ter inzage kunnen worden voorgelegd.

Bron:

 • Cao nr 104 van 27 juni 2012.