• nl
Taalkeuze

Werkgeversgroeperingen: dé oplossing voor de moeilijke zoektocht naar arbeidskrachten?

Categorie: Sociaal   Datum: 31/08/2014

Inleiding

De reglementering van de “werkgeversgroeperingen” (hierna: WKG-groepering) bestaat reeds sinds 2000, maar kende niet het verhoopte succes door de beperkte doelgroep van personen die hiervoor in aanmerking kwamen en de strenge voorwaarden die gesteld werden. Op 18 juli 2014 werd, weliswaar met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2014, het startschot gegeven om deze reglementering te versoepelen. 

Een WKG-groepering is, zoals het woord het zegt, een groepering van werkgevers die samen (lees: als één werkgever) één of meerdere werknemers tewerkstellen en deze werknemers aan de leden van deze groepering ter beschikking stellen. Het biedt een uitweg voor het verbod op de terbeschikkingstelling van werknemers ten behoeve van gebruikers, waarvan de bekendste en vaakst toegepaste uitzondering op dit verbod tot nu toe de uitzendarbeid is. 

Toelating van de minister nodig!

De WKG-groepering moet aan de minister van Werk via een welbepaalde procedure (zie verder) de toelating vragen om haar werknemers ter beschikking te mogen stellen van gebruikers. De WKG-groepering kan enkel werknemers ter beschikking stellen van gebruikers die lid zijn van deze groepering.

De minister kan een einde stellen aan de toelating wanneer de WKG-groepering de voorwaarden vastgesteld in de toelating of de wettelijke, reglementaire of conventionele verplichtingen die op haar rusten niet naleeft.

Procedure

Een ministerieel besluit kan een model van aanvraagformulier vaststellen. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. 

De WKG-groepering dient, per aangetekend schrijven, een aanvraag in bij de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De aanvraag wordt geacht ingediend te zijn de 3de werkdag die volgt op de verzending van de aangetekende brief.

Binnen de 20 dagen vanaf de indiening van de aanvraag, stuurt de minister deze aanvraag door voor advies aan de Nationale Arbeidsraad (NAR). De NAR verstrekt zijn advies binnen een termijn van 60 dagen.

Binnen de 20 dagen na ontvangst van het advies van de NAR, deelt de minister zijn beslissing aan de WKG-groepering mee. Ook dit gebeurt per aangetekend schrijven.

Tot slot treedt de beslissing in werking op de 3de werkdag die volgt op de verzending van de aangetekende brief.

Verstrekt de NAR geen advies binnen de 60 dagen, dan wordt er niet op gewacht en beslist de minister zonder advies van de NAR. 

Welk paritair comité is van toepassing?

In de toelating bepaalt de minister het paritaire comité onder wiens bevoegdheid de werknemers van de WKG-groepering ressorteren.

Als alle gebruikers onder hetzelfde paritaire comité vallen, kan de minister geen ander comité aanduiden. 

Als niet alle leden van de WKG-groepering onder hetzelfde paritaire comité vallen, duidt de minister van Werk één van de paritaire comités van de leden van de WKG-groepering aan als paritaire comité voor de WKG-groepering.

User pay principe

Als niet alle leden van de WKG-groepering behoren tot hetzelfde paritaire comité, wordt het principe van "user pay" toegepast op de WKG-groepering. De NAR zal een CAO opmaken waarin de inhoud en de nadere regels van het principe van "user pay" zullen worden geregeld. In de uitzendsector houdt het user-pay-principe in dat een uitzendkracht recht heeft op hetzelfde loon als dat waarop hij recht zou hebben gehad als hij als vaste werknemer in dienst was genomen door de gebruiker. 

Beperkt toepassingsgebied in de tijd 

De minister kan de toelatingen tot terbeschikkingstelling waarvan hierboven sprake slechts geven tot 1 juli 2015. Er werd voorzien in een beperking in de tijd om tegemoet te komen aan het advies van de NAR waaruit blijkt dat de nieuwe reglementering maar bij wijze van experiment zou mogen gelden. Men wil het juridische kader ervan voorlopig beperken. 

Arbeidsovereenkomst

Afsluiten arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst gesloten tussen de werkgever (= de WKG-groepering) en de werknemer die ter beschikking wordt gesteld van gebruikers moet schriftelijk worden vastgesteld vóór de aanvang van de uitvoering van deze overeenkomst.

De arbeidsovereenkomst kan voor een onbepaalde duur, voor een bepaalde duur of voor een welbepaalde opdracht worden gesloten (voorheen was dit slechts mogelijk voor onbepaalde duur).

De wekelijkse arbeidsduur is minstens negentien uur (voorheen was enkel een voltijdse arbeidsovereenkomst mogelijk).

In de overeenkomst moet worden verduidelijkt dat de overeenkomst is gesloten met het oog op het ter beschikking stellen van de werknemer ten behoeve van gebruikers, leden van de WKG-groepering.

Einde arbeidsovereenkomst 

De normale regels met betrekking tot het einde van de arbeidsovereenkomst zijn van toepassing. 

Hierop geldt één afwijking: was de ter beschikking gestelde werknemer vóór zijn aanwerving een langdurig niet-werkende werkzoekende of begunstigde van het leefloon of gerechtigde van financiële sociale bijstand, dan kan hij een einde maken aan de arbeidsovereenkomst mits een opzeggingstermijn van zeven dagen die aanvangt op de dag volgend op de betekening. 

Een KB bepaalt wat dient te worden verstaan onder langdurig niet-werkende werkzoekende, begunstigde van het leefloon of gerechtigde van financiële sociale bijstand.

Op deze uitzondering geldt ook een uitzondering: de normale regels zijn toch van toepassing bij ter beschikking gestelde werknemers die zijn belast met de leiding of het toezicht op andere ter beschikking gestelde werknemers.

Andere modaliteiten

De WKG-groepering moet de vorm hebben van een economisch samenwerkingsverband (ESV) of van een vereniging zonder winstoogmerk (VZW).

De leden van de WKG-groepering zijn hoofdelijk aansprakelijk voor fiscale en sociale schulden, zowel ten overstaan van derden, als ten aanzien van de werknemers die door de WKG-groepering ter beschikking gesteld worden van de leden van de WKG-groepering.

De WKG-groepering kan geen werknemers ter beschikking stellen in geval van staking of lock-out bij dit lid.

De WKG-groepering kan beroep doen op de tussenkomst van een externe organisator die specifiek is erkend als arbeidsmarktspecialist. (Indien die externe operator ook activiteiten van uitzendarbeid uitoefent is de wetgeving betreffende de uitzendarbeid niet van toepassing op de activiteiten die uitsluitend verricht worden in het kader van de WKG-groepering.)

Een KB kan bijkomende voorwaarden opleggen aan de WKG-groepering. Een KB kan tevens toestaan dat de WKG-groepering andere doelen heeft dan het ter beschikking stellen van werknemers aan haar leden.

Evaluatie door NAR 

De NAR zal tweejaarlijks de nieuwe reglementering evalueren. 

Bron: 

  • Art. 64 ev. Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 6 juni 2014, 43548.
  • KB 8 juli 2014 tot uitvoering van artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 15 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 18 juli 2014, 54398.