• nl
Taalkeuze

Wetgeving Waals doelgroepenbeleid gepubliceerd

Categorie: Sociaal   Datum: 31/03/2017

Op 16 maart 2017 werd het Decreet betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen en het Decreet betreffende het inschakelingscontract in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wetgeving geeft vorm aan het Waals doelgroepenbeleid, dat in werking treedt op 1 juli 2017.

Waar het Vlaamse doelgroepenbeleid focust op RSZ-vermindering en de toekenning ervan koppelt aan de vestigingsplaats van de werkgever in het Vlaamse Gewest, hanteert het Waalse doelgroepenbeleid hoofdzakelijk de werkuitkering en neemt men de woonplaats van de werknemer in Wallonië als aanknopingspunt.

Hieronder geven wij een overzicht van de hoofdlijnen van het Waals doelgroepenbeleid:

Jongeren

De werkgever die vanaf 1 juli 2017 een jongere werkzoekende aanneemt kan gedurende maximaal 36 maanden het nettoloon met het bedrag van een werkuitkering verminderen, op voorwaarde dat:

 • Het een jongere betreft (< 25 jaar);
 • De jongere
  • laaggeschoold is, of
  • middelmatig geschoold en sinds minstens 6 maanden niet-werkend is;
 • De jongere zijn verblijfplaats heeft op het grondgebied van het Franstalig taalgebied.

De maandelijkse vermindering van het nettoloon bedraagt de eerste 24 maanden 500 EUR, vervolgens bedraagt ze 6 maanden 250 EUR en de laatste 6 maanden bedraagt de vermindering 125 EUR.

De jongere kan dit voordeel slechts éénmaal genieten.

FOREM zal op haar website een ‘app’ ter beschikking stellen die de jongere toelaat na te gaan of hij in aanmerking komt voor deze maatregel.

Deze maatregel komt vanaf 1 juli 2017 in de plaats van de federale RSZ-vermindering voor 19 jarigen en de RSZ-vermindering voor de erg laaggeschoolde, de laaggeschoolde en de middengeschoolde werknemers ouder dan 19 jaar. Jongere werknemers voor wie u de federale vermindering al toepast kunnen hiervan blijven genieten tot uiterlijk 30 juni 2020.

Langdurig werklozen

De werknemer die zijn woonplaats heeft op het grondgebied van het Franstalig taalgebied en die langer dan 12 maanden als werkzoekende bij FOREM ingeschreven staat, zal bij aanwerving recht geven op een werkuitkering gedurende maximaal 24 maanden. Deze werkuitkering bedraagt het eerste jaar 500 EUR/maand, de volgende 6 maanden 250 EUR/maand en de laatste 6 maanden 125 EUR/maand en kan worden afgehouden van het nettoloon van de werknemer.

Ouderen

Voor de oudere werkzoekenden zet de Waalse overheid het federaal doelgroepenbeleid verder. Als het loon van de oudere werknemers onder een bepaald referteloon (max. 13.699,09 EUR/kwartaal bruto) blijft en zij aan de leeftijdsvoorwaarden voldoen, kunnen de werkgevers genieten van RSZ-verminderingen als volgt:

Leeftijd op de laatste dag van kwartaal Vermindering per kwartaal
55 – 57 jaar 400 EUR
58 – 61 jaar 1.000 EUR
62 – wettelijke pensioenleeftijd 1.500 EUR

Inschakelingscontract

Voor jongeren zonder werkervaring wordt een bijkomende incentive toegekend. De werkgever kan gedurende maximaal 12 maanden een werkuitkering die de werknemer geniet van 700 EUR/maand van diens netto-loon aftrekken indien hij de dag voor de datum van zijn indiensttreding aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Het betreft een niet-werkende werkzoekende jonger dan 25;
 • De jongere is sinds minstens 18 maanden werkloos;
 • De jongere heeft geen enkele beroepservaring;
 • De jongere heeft zijn hoofdverblijfplaats op het grondgebied van het Franstalig grondgebied;
 • De jongere wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst met een voltijdse arbeidsregeling, gesloten voor onbepaalde of voor bepaalde duur van minstens 12 maanden.

De jongere kan slechts één keer genieten van de werkuitkering in het kader van het inschakelingscontract en kan deze maatregel niet combineren met de werkuitkering als jongere werkzoekende of als langdurige werkloze.

De werkzoekende jongere kan via een beveiligde elektronische databank op de website van FOREM natrekken of hij in aanmerking komt voor deze werkuitkering.

Overgangsregeling Activa

Wie een werknemer in dienst heeft genomen voor 1 juli 2017 die over een werkkaart beschikt, kan blijven genieten van de werkuitkering in het kader van Activa tot uiterlijk 30 juni 2020.

Bron:

 • Decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen, BS 16 maart 2017, 36021.
 • Decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, BS 16 maart 2017, 36010
 • Website Wallonie.be