• nl
Taalkeuze

Wetgeving loopbaancheques gepubliceerd in BS

Categorie: Sociaal   Datum: 19/07/2013

Door het besluit van 17 mei 2013 dat op 11 juli in het Belgisch Staatsblad verscheen, heeft de Vlaamse Regering het systeem van de loopbaancheques ingevoerd. Die kunnen vanaf 1 juli 2013 door professioneel actieve personen worden aangevraagd bij de VDAB. Met deze loopbaancheques kan men beroep doen op loopbaanbegeleiding verschaft door gemandateerde ondernemingen die gemachtigd worden door de Vlaamse minister, bevoegd voor professionele vorming, om loopbaanbegeleiding aan te bieden. De aanvrager betaalt slechts een beperkte tegemoetkoming van 40 EUR per loopbaancheque; het saldo wordt vergoed door de Vlaamse Overheid. 

Wie komt in aanmerking?

De cheques kunnen worden aangevraagd door professioneel actieve personen, die aan onderstaande cumulatieve voorwaarden voldoen. Het betreft eenieder die: 

 • zijn woonplaats in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk gewest, een lidstaat van de EU of een lidstaat van de EER heeft, ofwel zijn woonplaats in het Waalse gewest heeft en gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer van werknemers of vrijheid van vestiging;
 • EN op het ogenblik van de aanvraag op het grondgebied van het Vlaams of Brussels Gewest tewerkgesteld is in het kader van een arbeidsovereenkomst of onder het statuut van zelfstandige zijn bedrijvigheid uitoefent;
 • EN minimaal 12 maanden werkervaring heeft opgebouwd in de loop van de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag van de loopbaancheque. Indien zijn werkervaring een periode van vier weken ononderbroken tewerkstelling bevat als uitzendkracht, volstaat een werkervaring van 9 maanden in de loop van de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag van de loopbaancheque;
 • EN geen loopbaanbegeleiding heeft genoten gesubsidieerd door het Vlaams Gewest in een periode van 6 jaar voor de aanvraag van de loopbaancheque.

Enkel door gemandateerde ondernemingen

Om van de minister, op positief advies van de VDAB, een mandaat van 6 jaar te verkrijgen, moet/mag de onderneming ondermeer:

 • Niet in staat van faillissement of in staat van kennelijk onvermogen verkeren;
 • EN geen achterstallige belastingen, boeten of interesten verschuldigd zijn;
 • EN over een kwaliteitscertificaat beschikken (bv. ISO-certificaat, ESF-label,…) ;
 • EN een gedragscode onderschrijven;
 • EN haar professionele deskundigheid op het vlak van loopbaanbegeleiding aantonen. 

Per loopbaanbegeleiding ontvangt de gemandateerde onderneming een vergoeding van maximum 550 EUR (excl. BTW), berekend a rato van haar effectief geleverde prestaties. Het verschil met de tegemoetkoming betaald door de aanvrager wordt bijgepast door de Vlaamse Overheid. 

Inhoud van de loopbaanbegeleiding

De gemandateerde onderneming moet per aangeboden loopbaancheque :

1° een pakket loopbaanbegeleiding aanbieden, dat minimaal bestaat uit :

 • het uitvoeren van loopbaanbegeleiding op maat van de professioneel actieve persoon gedurende vier uur. De loopbaanbegeleiding vindt hoofdzakelijk individueel plaats en is verspreid over minimaal twee dagen;
 • de opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Het persoonlijk ontwikkelingsplan stelt de reflecties over de loopbaan, de competenties en het benoemen van een loopbaandoel centraal en kan resulteren in de opmaak van een actieplan;
 • duidelijke informatieverstrekking over de aanvang, de procedure, de inhoud en het verloop van de loopbaanbegeleiding;
 • het verstrekken van nazorg aan de professioneel actieve persoon die daarom verzoekt;
 • het uitvoeren van loopbaanbegeleiding op maat van de kansengroepen, als de gemandateerde onderneming een beroep doet op de stimuleringsfinanciering.

2° toegankelijke, beschikbare en bereikbare dienstverlening in het kader van de loopbaanbegeleiding waarborgen;

3° over de voorwaarden van de loopbaanbegeleiding een schriftelijke overeenkomst sluiten met de professioneel actieve persoon, na afloop van het intakegesprek.

Indien het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) de noodzakelijke behoefte aan een arbeidsmarktgerichte opleiding formuleert, bezorgt de gemandateerde onderneming aan de professioneel actieve persoon een gepersonaliseerd attest.

Aanvraag en kostprijs loopbaancheques

De loopbaancheques kunnen worden aangevraagd bij de VDAB en hebben een geldigheidsduur van maximum 3 maanden vanaf de uitgiftedatum. 

Er kunnen maximum 2 cheques per 6 jaar worden aangevraagd. Eén cheque kost de aanvrager 40 EUR en geeft recht op 4 uur loopbaanbegeleiding verschaft door gemandateerde ondernemingen. 

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2013.

Bron: