• nl
Taalkeuze

Wetsontwerp Eenheidsstatuut definitief goedgekeurd!

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 22/11/2013

Op de Ministerraad van 14 november 2013 werd het wetsontwerp voor het eenheidsstatuut in tweede lezing goedgekeurd (een eerste lezing werd reeds op de Ministerraad van 27 september 2013 goedgekeurd). 

Gezien de Raad van State in zijn advies nog een aantal bemerkingen had inzake het initiële wetsontwerp, werden in aansluiting op dit advies nog een aantal zaken verduidelijkt en technische verbeteringen aangebracht. De evenwichten en afspraken over het eenheidsstatuut en het compromis van 5 juli 2013 blijven daarbij integraal behouden en gerespecteerd.

Onder meer de afwijkende regeling voor werknemers die werken op tijdelijke en mobiele werkplaatsen werd toegelicht en gemotiveerd. Hoewel de aard van hun werk per werf van tijdelijke aard is, en er fluctuaties kunnen zijn in een aansluitende tewerkstelling op een volgende werf, genieten zij toch de bescherming van werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De uitzondering beoogt dat dit niet bruusk wordt verstoord. De sector kan de uitzondering evalueren. 

Wat betreft de beschikbaarheid bij ziekte voor controle werd verduidelijkt dat de gevraagde beschikbaarheid steeds redelijk moet zijn, dit wil onder meer zeggen beperkt in de tijd. 

Op de ministerraad werd eveneens een structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen van in totaal 80 miljoen euro goedgekeurd. De vermindering compenseert de financiële kost die gepaard gaat met de afschaffing van de carensdag, die voortaan in de periode van gewaarborgd inkomen wordt geïntegreerd.

Bron:

  • Ministerraad van 27 september 2013; Voorontwerp van wet
  • Ministerraad van 14 november 2013 
  • Zie ook de nota Eenheidsstatuut – Wetsontwerp op onze website
  • www.werk.belgie.be