• nl
Taalkeuze

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken staat in de steigers!

Categorie: Sociaal   Datum: 28/07/2017

Op heden is er een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken ingediend in de kamer.

In deze flash lichten we de belangrijkste maatregelen toe die in dit wetsontwerp vervat zijn.

Wijninckxbijdrage

Betekenis?

De programmawetten van 22 juni 2012 en van 27 december 2012 riepen de Wijninckxbijdrage in het leven. Dit is een bijzondere bijdrage van 1,5% die verschuldigd is op de aanvullende pensioenen die een bepaalde grens per jaar overschrijden.

Invoering?

Voorziene tijdsverloop

De inwerkingtreding van deze bijdrage werd voorzien in twee fasen: een overgangsfase en een definitieve regeling.

a) Overgangsfase – vanaf 1 januari 2012

Vanaf 1 januari 2012 is een bijzonder bijdrage van 1,5 % verschuldigd, indien voor een werknemer de som van de stortingen van bijdragen en/of premies van de werkgevers voor de opbouw van een aanvullend pensioen het drempelbedrag van 30.000 EUR per jaar overschrijdt.

Als werkgever moet u dus elk bijdragejaar nagaan of het bedrag dat u aan bijdragen en/of premies stort voor een bepaalde werknemer bovenvermeld drempelbedrag niet overschrijdt.
Indien dit drempelbedrag overschreden wordt, bent u in het vierde kwartaal van dit jaar de bijzondere bijdrage aan de bevoegde inningsinstelling verschuldigd.

b) Definitieve fase – vanaf 2017?

Oorspronkelijk werd voorzien dat vanaf 1 januari 2016 de definitieve regeling in werking trad.
De wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken heeft de inwerkingtreding uitgesteld tot 1 januari 2017.

In de definitieve fase is de Wijninckxbijdrage verschuldigd in het vierde kwartaal van elk bijdragejaar wanneer op 1 januari van het jaar dat aan het bijdragejaar voorafgaat de som van het wettelijk pensioen en van de verworven reserves (of de reserves) de pensioendoelstelling voor een werknemer overschreden wordt.
In deze definitieve fase is de Wijninckxbijdrage dus verschuldigd bij het overschrijden van de pensioendoelstelling in plaats van het drempelbedrag.

Wijzigingen voorzien door voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Op heden kunnen de verschillende actoren voor de berekening en inning van deze bijdragen hier nog niet volledig voor instaan.
Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voorziet dan ook dat de Wyninckbijdrage vanaf 1 januari 2017 nog steeds berekend wordt op basis van de overgangsregel, nl. bij overschrijding van een drempelbedrag is de Wijninckxbijdrage verschuldigd in de plaats van bij het bereiken van de pensioendoelstelling.

De inwerkingtreding van de definitieve regeling wordt uitgesteld tot 1 januari 2019.

Aanbrengen wijzigingen in bevoegdheden inspectiediensten

Het voorontwerp van wet voorziet onder andere in de overdracht van de bevoegdheid voor het toezicht op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 naar de Algemene directie toezicht op het welzijn op het werk van de Federale Overheidsdienst WASO.

Voordelige toekenning innovatiepremie wordt mogelijk voor 2017-2018

Situering?

Als werkgever heeft u al een 10-tal jaren de mogelijkheid om uw creatieve werknemers op een zeer interessante manier te belonen. Bovendien wordt dit loonsvoordeel niet aangerekend op de loonnorm.

De mogelijkheid tot toekenning van een innovatiepremie wordt telkens voor een periode van twee jaar verlengd. Het IPA 2017-2018 voorzag in een verlenging van de toekenning van de innovatiepremie voor 2017-2018. Het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voorziet nu in deze verlenging.

Na te leven voorwaarden?

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn opdat deze premie vrij van sociale bijdragen en belastingen kan toegekend worden:

  • Nieuwigheid die effectieve meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de werkgever;
  • Geen toekenning ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of aanvulling hierbij die verschuldigd zijn in het kader van de arbeidsovereenkomst;
  • Toekenning aan werknemers verbonden met arbeidsovereenkomst met werkgever die premie toekent;
  • Toekenning aan max. 10% van de werknemers (indien uw onderneming minder dan 30 personen tewerkstelt, kan u de innovatiepremie toekennen aan maximaal 3 personen);
  • Toekenning aan max. 10 werknemers per innovatieproject;
  • Totaal bedrag van uitbetaalde premies is niet groter dan 1% van de bruto loonmassa van uw onderneming (op jaarbasis);
  • Totaal ontvangen bedrag per werknemer tijdens eenzelfde kalenderjaar overschrijdt bruto maandelijke bezoldiging niet.

De toekenning van een innovatiepremie gaat gepaard met het verplicht doorlopen van een procedure. Hier vindt u meer informatie terug.

Verdere uitwerking uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De wet Peeters omtrent Werkbaar en Wendbaar Werk biedt uitzendkantoren de mogelijkheid aan om in de toekomst uitzendarbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur af te sluiten met een uitzendkracht.
De wet Werkbaar en Wendbaar Werk verbond de inwerkingtreding van deze bepaling aan het afsluiten van een sectorale cao die een model van uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur vaststelt en de nadere modaliteiten omtrent de loonwaarborg verder bepaalt.

In afwachting van het afsluiten van deze cao’s voorziet de ontwerpwetgeving in nadere regels m.b.t. de Dimona-aangifte. Deze Dimona-aangifte zou de vorm aannemen van een dubbele aangifte:

  • Klassieke Dimona-aangifte: dimona zoals bij aanwerving van een bediende door het uitzendkantoor;
  • Specifieke Dimona-aangifte: dimona zoals bij aanwerving van uitzendkrachten.

Deze dubbele aangifte strekt ertoe steeds te kunnen beschikken over de gegevens van de gebruikers van de uitzendarbeid en de door de opdracht gedekte periode om op deze manier aan alle verplichtingen inzake arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht te kunnen voldoen.

Bron: