• nl
Taalkeuze

Wie kan zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen?

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 4/03/2016

Uiterlijk op dag X + 35 moeten de werknemersorganisaties (A.C.V., A.B.V.V., A.C.L.V.B., N.C.K. of de organisaties die hiertoe gevolmachtigd zijn) hun kandidaten meedelen aan de werkgever. 

X + 35 situeert zich tussen 15 en 28 maart 2016.

Wie kan kandidaat zijn?

De voorwaarden inzake verkiesbaarheid moeten voldaan zijn op het ogenblik van de datum van de verkiezingen (dag Y) en niet op het ogenblik van de indiening van de kandidaturen.

Er zijn 4 voorwaarden:

Werknemer zijn van de T.B.E. en behoren tot de personeelscategorie 

De kandidaten moeten tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit of de technische bedrijfseenheid (in geval van meerdere juridische entiteiten) waar hun kandidatuur wordt voorgedragen.

De kandidaten-arbeiders, de kandidaten-bedienden, de kandidaten-jeugdige werknemers en kandidaten-kaderleden moeten behoren tot de categorie waarvoor zij ter verkiezing worden voorgedragen. 

De wet sociale verkiezingen verduidelijkt dat het behoren tot een categorie van werknemers wordt vastgesteld in functie van de kiezerslijst waarop de werknemer is ingeschreven.

Leeftijd

Een kandidaat moet op dag Y ten minste 18 jaar oud zijn en mag de leeftijd van 65 jaar niet hebben bereikt. 

De kandidaten voor de jeugdige werknemers daarentegen moeten ten minste 16 jaar oud zijn en mogen de leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt op dag Y.

Anciënniteit

De kandidaat moet in de juridische entiteit of in de technische bedrijfseenheid (i.g.v. meerdere juridische entiteiten) tewerkgesteld zijn en dit:

  • hetzij sedert ten minste 6 maanden ononderbroken op dag Y;
  • hetzij in totaal gedurende ten minste 9 maanden tijdens meerdere periodes gedurende het jaar dat voorafgaat aan dit waarin de verkiezingen plaatshebben. Voor de berekening van deze periode van 9 maanden wordt rekening gehouden met alle periodes gedurende dewelke de werknemer werd tewerkgesteld krachtens een arbeids- of leerovereenkomst.

Geen leidinggevend personeel of preventieadviseur of vertrouwenspersoon zijn

Een kandidaat mag geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel, noch mag hij de hoedanigheid hebben van preventieadviseur of vertrouwenspersoon. 

Juridische handleiding

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding (blz. 90 e.v.), welke u kunt consulteren op de website van EASYPAY GROUP, door in te loggen in “my.easypay-group” en onder de modeldocumenten naar het mapje "sociale verkiezingen" te navigeren.

Bron: 

  • Artikel 19 van de Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, BS 27/28 september 1948 (Bedrijfsorganisatiewet)
  • Artikel 59 van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 18 september 1996 (Welzijnswet)