• nl
Taalkeuze

Wijziging van de indexering van forfaitaire bedragen voor de berekening van de RSZ voor bepaalde werknemers op komst

Categorie: RSZ   Datum: 26/01/2018

Voor sommige werknemers worden forfaitaire bedragen toegepast voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen. Het gaat onder meer om:

  • gelegenheidspersoneel in de horeca;
  • horecapersoneel dat gedeeltelijk of volledig met fooien wordt betaald;
  • gelegenheidspersoneel in de land- en tuinbouw;
  • aangestelden voor toiletten buiten de horeca.

Op de ministerraad van 12 januari 2018 werd een ontwerp KB goedgekeurd waardoor de indexering van deze forfaitaire bedragen wordt aangepast. Een van de twee indexeringsfases wordt afgeschaft, nl. de jaarlijkse indexering op 1 januari. De aanpassing van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) blijft behouden en de minister van Sociale Zaken zal om de twee jaar de evolutie van de forfaitaire daglonen vergelijken met de evolutie van de conventionele lonen die van toepassing zijn in de sector waartoe de werknemer behoort en deze desgewenst aanpassen.

De RSZ meldt bijkomend nog het volgende:

  • de proratisering van de dagforfaits voor de deeltijdsen wordt eveneens geschrapt;
  • de tabel met de dagbedragen van de dagforfaits die gelden vanaf 1 juli 2017 ondergaat geen wijzigingen voor het 1ste kwartaal 2018;
  • de forfaitaire bedragen voor de zeevissers voor het 1ste kwartaal 2018 ondergaan ook geen wijzigingen ten opzichte van het 4de kwartaal 2017.

Bron:

  • Ministerraad 19 januari 2018;
  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikels 25, 31bis, 31ter, 32, 32bis, 49, 54ter en 62bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
  • Tussentijdse instructies RSZ.