• nl
Taalkeuze

Wijzigingen aan cao nr. 103 recht op tijdskrediet

Categorie: Sociaal   Datum: 30/12/2016

Het voorontwerp van wet houdende werkbaar en wendbaar werk voorzag in een aantal wijzigingen betreffende het tijdskrediet in de mate dat de NAR niet tijdig voorzag in een aanpassing van de cao nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

Op 20 december 2016 heeft de NAR grotendeels gevolg gegeven aan deze oproep tot afstemmen van het recht op tijdskrediet op het recht op uitkeringen.
Door deze aanpassingen wil men een einde maken aan de meeste discrepanties die ontstaan waren ten gevolge van het regeerakkoord van 10 oktober 2014.

Let wel: onderstaande is van toepassing op de nieuwe aanvragen en aanvragen tot verlenging vanaf de inwerkingtreding van het aangepaste KB 12.12.2001 en ten laatste op 1 april 2017.
Voor de werknemers die op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen in een lopend tijdskrediet zullen zitten, blijven de oude bepalingen van toepassing.

Afschaffing van recht op tijdskrediet zonder motief

Door de afschaffing van het recht op tijdskrediet zonder motief wil men de discrepantie die bestond tussen het recht op tijdskrediet zonder motief en het recht op uitkeringen opheffen.

Recht op tijdskrediet omwille van zorgmotieven uitgebreid tot 51 maanden

Werknemers hebben recht op voltijds, halftijds of 1/5de tijdskrediet met motief voor maximaal 51 maanden omwille van de volgende motieven:

 • Zorg voor kind tot 8 jaar;
 • Verlenen van palliatieve verzorging;
 • Verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid;
 • Zorg voor kind met handicap tot 21 jaar;
 • Verlenen van bijstand of verzorging aan minderjarig zwaar ziek kind.

Er is een recht op voltijds, halftijds of 1/5de tijdskrediet met motief voor maximaal 36 maanden omwille van het volgen van een opleiding.

Let wel:

 • het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet bestaat enkel indien de sector of de onderneming hierover een cao heeft afgesloten;
 • maximaal opname van 51 maanden tijdskrediet met motief;
 • recht op halftijds of 1/5de tijdskrediet met motief ten belope van 36 en 51 maanden wordt niet proportioneel verrekend bij het opnemen van een deeltijdse formule.
  Bijvoorbeeld: 36 maanden 1/5de tijdskrediet omwille van zorg voor kind tot 8 jaar of 36 maanden voltijds tijdskrediet omwille van zorg voor kind tot 8 jaar

Voorwaarden

Om recht te hebben op tijdskrediet met motief moet de werknemer met de werkgever verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving.
Deze anciënniteitsvoorwaarde geldt niet voor werknemers die hun recht op tijdskrediet met motief onmiddellijk laten aansluiten op het ouderschapsverlof en die hun rechten voor alle rechthebbende kinderen hebben uitgeput.

Recht op 1/5de tijdskrediet met motief uitgebreid tot werknemer die 2 deeltijdse functies combineert bij 2 werkgevers

Een werknemer die 2 deeltijdse functies combineert bij twee werkgevers kan 1/5de tijdskrediet opnemen indien de som van beide tewerkstellingsbreuken van de werknemer bij beide werkgevers in totaal minstens een voltijds tewerkstelling omvat en mits toestemming van de werkgever(s) waar de schriftelijke kennisgeving wordt verricht.

De 1/5de loopbaanvermindering kan proportioneel worden opgenomen bij elk van de 2 werkgevers op voorwaarde dat de aanvang en de duurtijd van beide loopbaanverminderingen identiek is en samen een 1/5de loopbaanvermindering vormt.

Uitroeien misbruik bij opname tijdskrediet voor verlenen van medische bijstand

Op het attest ter staving moet bijkomend vermeld worden dat de zorgbehoefte van het ziek gezins- of familielid een voltijdse, halftijdse of 1/5de tijdskrediet noodzaakt.

Recht op tijdskrediet eindeloopbaan/landingsbaan

Voorwaarden

Een werknemer van 55 jaar of ouder heeft zonder maximumduur recht op een 1/5de of een halftijdse loopbaanvermindering.

Bepaalde werknemers komen echter al vanaf 50 jaar in aanmerking voor tijdskrediet eindeloopbaan/landingsbaan:

a) Werknemers die halftijds tijdskrediet opnemen en die op ogenblik van kennisgeving cumulatief de volgende 2 voorwaarden voldoen:

 • Daaraan voorafgaand actief geweest zijn in een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de voorgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar;
 • Zwaar beroep komt voor op lijst van beroepen waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat.

b) Werknemers die 1/5de tijdskrediet opnemen en die voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • Daaraan voorafgaand actief zijn geweest in zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar;
 • Daaraan voorafgaand een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar hebben doorlopen, voor zover een recht op vermindering van arbeidsprestaties met één vijfde op basis van beroepsloopbaan van 28 jaar uitdrukkelijk is voorzien in een cao afgesloten op niveau van sector.

c) Werknemers die 1/5de of halftijds tijdskrediet opnemen waarvan de aanvangsdatum van de loopbaanvermindering gelegen is in periode van erkenning van onderneming door minister bevoegd voor werkgelegenheid als onderneming in moeilijkheden, en voor zover de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

 • De onderneming kadert zijn aanvraag tot erkenning binnen een herstructureringsplan en toont aan dat ontslagen worden vermeden;
 • De onderneming toont bij zijn aanvraag tot erkenning aan dat daardoor het aantal werknemers dat overgaat naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is verminderd;
 • De minister heeft in de erkenningsbeslissing uitdrukkelijk vermeld dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Om recht te hebben op halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Bereiken van leeftijdsvoorwaarde op ogenblik van gewenste begindatum van uitoefening van recht;
 • Door arbeidsovereenkomst met werkgever verbonden zijn gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving:
  • Indien 1/5de loopbaanvermindering: voltijdse of minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling vereist;
  • Indien halftijdse loopbaanvermindering: minstens ¾de van een voltijdse tewerkstelling vereist;
  ! Sommige afwezigheden worden gelijkgesteld. De dagen gedekt door een ontslagcompensatievergoeding en een verbrekingsvergoeding worden nu met gewerkte dagen gelijkgesteld.
 • Loopbaan van 25 jaar als werknemer hebben op ogenblik van schriftelijke kennisgeving (in bepaalde gevallen 28 jaar).

Bron:

 • CAO nr. 103 ter van 20 december 2016