• nl
Taalkeuze

Wijzigingen afgifte werkkaarten vanaf 1 januari 2016 en weerslag op DmfA

Categorie: RSZ   Datum: 5/02/2016

Op de website van de RSZ - DmfA wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke wijzigingen die het gevolg zijn van de zesde staatshervorming.

Sinds 1 januari 2016 zijn de volgende zaken gewijzigd:

Doelgroepvermindering Activa en Jonge werknemers

Vanaf 1 januari 2016 levert de FOREM voor het Waalse landsgedeelte de werkkaarten Activa (niet voor preventie- en veiligheidspersoneel) en de Activa Start (startbanen) af.

Voor Vlaanderen, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap blijft de situatie op 1 januari onveranderd. De RVA geeft deze attesten nog af. 

Herstructureringskaart

Vanaf 1 januari 2016 leveren de FOREM en ACTIRIS, voor zover de vestigingseenheid van de tewerkstelling zich in respectievelijk het Waals Gewest (niet in de Duitstalige Gemeenschap) of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest situeerde, de verminderingskaart herstructureringen af (behalve voor aankondigingen van collectief ontslag voorafgaand aan 01/01/2016) die het recht op RSZ-voordelen voor de nieuwe werkgever kan openen. 

Voor Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap blijft de situatie op 1 januari onveranderd. De RVA geeft deze attesten nog af

De verminderingskaart herstructureringen die op basis van dezelfde criteria het recht op de RSZ-voordelen voor de werknemer kan openen, wordt verder door de RVA afgeleverd in alle landsdelen.

Impact op de DmfA van het 1ste kwartaal 2016

Omwille van technische redenen kan in dit verband in de DmfA de anomalie "INSZ niet gekend bij de RVA (00086-070)" gesignaleerd worden.  

Niettemin worden de bijdrageverminderingen aanvaard onder voorbehoud van een hercontrole die zal gebeuren vanaf juli 2016. 

Indien na deze hercontrole de anomalie nog steeds gesignaleerd wordt, moet contact opgenomen worden met de instantie die de kaart heeft afgeleverd.

Indien de bovenstaande anomalie gesignaleerd wordt in de webtoepassing, is het voor de gebruiker onmogelijk om de bijdragevermindering toe te passen. In dat geval moet de DmfA verstuurd worden zonder toepassing van de vermindering en kan deze uitzonderlijk per brief aangevraagd worden met een kopie van de kaart in bijlage en met vermelding van alle nuttige gegevens (KBO-nr, INSZ, verminderingscode, datum begin recht en eventueel het bedrag van de vermindering). De brief moet overgemaakt worden aan de Directie voor Bijzondere Toepassingen van de RSZ.

Bron: