• nl
Taalkeuze

Wijzigingen voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en studenten te verwachten

Categorie: Sociaal   Datum: 23/05/2013

Op de Ministerraad van 17 mei 2013 werden een aantal aanpassingen voorgesteld aan de voorwaarden voor de vrijstelling van een arbeidskaart: 

Criteria voor de verblijfsvergunning in geval van gezinshereniging

De Ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vrijstelling van arbeidskaart aanpast aan de criteria voor verblijfsvergunningen in geval van gezinshereniging. 

Het ontwerp verduidelijkt een aantal bepalingen voor de vrijstelling van een arbeidskaart in geval van gezinshereniging met een Belgische onderdaan of een onderdaan van een land van de Europese Economische Ruimte. Bij de vrijstelling van de arbeidskaart wordt niet langer verwezen naar de familieband maar rechtstreeks naar de verblijfsvergunning die eveneens recht geeft op de vrijstelling van de arbeidskaart. Wanneer een verblijfsvergunning is aangevraagd, bekomt de persoon een vrijstelling op basis van bijlage 15 of een arbeidskaart C.

Vrijstelling van arbeidskaart voor bepaalde studenten

Er wordt voorgesteld om buitenlandse studenten (geen onderdanen van de Europese Economische Ruimte) die stage lopen in België, vrij te stellen van een arbeidskaart wanneer ze in België, Zwitserland of in een lidstaat van de Europese Unie studeren.

Dit ontwerp werd voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

Zodra de teksten definitief zijn, zullen wij u verder berichten. 

Bron:

  • Ministerraad van 17 mei 2013
  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.