• nl
Taalkeuze

Wijzigingen werkloosheid

Categorie: Sociaal   Datum: 9/01/2015

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werden nieuwe maatregelen gepubliceerd in verband met werkloosheidsuitkeringen. Deze maatregelen zijn een uitvoering van het regeerakkoord en treden in werking op 1 januari 2015. Hieronder kan u enkele maatregelen terugvinden die een impact hebben op de loon- en personeelsadministratie, voor de overige maatregelen verwijzen we u graag door naar de RVA

Vermindering bedrag uitkering tijdelijke werkloosheid

Het bedrag van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid stemt voortaan overeen met 65 % (in plaats van 70 %) van het begrensde loon.

Aanpassing van de berekening van de inkomensgarantie-uitkering

Wijzigingen in de berekeningswijze van de inkomensgarantie-uitkering kunnen leiden tot een daling van het uitkeringsbedrag (de uitkering wordt niet toegekend als het brutoloon van de beschouwde maand hoger is dan 1.501,82 EUR, de uurtoeslag voor de alleenwonenden wordt teruggebracht op 2,14 EUR en voor de samenwonenden zonder gezinslast op 1,21 EUR, de werkbonus wordt meegeteld in de berekening van het nettoloon). 

Inschrijving als werkzoekende

Alle volledig werklozen en de werklozen in SWT moeten voortaan ingeschreven zijn als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en dat ongeacht hun leeftijd. 

Blijven vrijgesteld: de uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2014 ten minste 60 jaar zijn en die in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als volledig werkloze of als werkloze in SWT. 

Voor de rechthebbenden op uitkeringen die vrijgesteld waren en die moeten worden ingeschreven vanaf 1 januari 2015, zal de inschrijving ambtshalve gebeuren (zij moeten dus geen initiatief nemen). 

De verplichtingen inzake beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Voortaan moeten alle volledig werklozen en de werklozen in SWT beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en dat ongeacht hun leeftijd. Dat betekent dat ze in het bijzonder elke passende dienstbetrekking moeten aannemen of ingaan op een oproeping van de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. 

Blijven vrijgesteld: de uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2014 ten minste 60 jaar zijn en die in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als volledig werkloze of als werkloze in SWT. 

Activering van het zoekgedrag naar werk

Voortaan zijn alle volledig werklozen en de werklozen in SWT onderworpen aan de procedure inzake controle van de actieve beschikbaarheid en dat ongeacht hun leeftijd. 

Blijven vrijgesteld: de uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2014 ten minste 60 jaar zijn en die in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als volledig werkloze of als werkloze in SWT. 

Verplicht bezit van een controlekaart

De volledig werklozen en de werklozen in SWT moeten in het bezit zijn van een controlekaart tot aan de leeftijd van 60 jaar. 

Blijven vrijgesteld van het bezit van een controlekaart: de werklozen in SWT die werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen vóór 1 januari 2015. 

Een nevenactiviteit aanvangen tijdens de werkloosheid

Om een nevenactiviteit te mogen cumuleren met werkloosheidsuitkeringen moeten de volledig werklozen en de werklozen in SWT die activiteit al hebben uitgeoefend tijdens ten minste 3 maanden in de loop van de periode als loontrekkende die aan de uitkeringsaanvraag is voorafgegaan. 

Blijven vrijgesteld van die voorwaarde om een nevenactiviteit te hebben uitgeoefend tijdens ten minste 3 maanden: de uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2014 ten minste 60 jaar zijn en in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als volledig werklozen of werkloze in SWT. 

Inschrijving in een tewerkstellingscel

De werknemers die zijn ontslagen in het kader van een herstructurering waar de werkgever een tewerkstellingscel heeft opgericht, moeten ermee instemmen om zich in die cel in te schrijven en dat ongeacht hun leeftijd. Die algemene verplichting is van toepassing op de werknemers die zijn ontslagen vanaf 1 januari 2015. 

De werknemers ontslagen vóór 1 januari 2015 kunnen de inschrijving weigeren indien zij na afloop van de opzeggingstermijn of van de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt of 38 jaar beroepsverleden bewijzen. 

Een outplacement aanvaarden

Dit heeft betrekking op werknemers die geen recht hebben op een opzegperiode (uitkering) van meer dan 30 weken, die op het moment van het ontslag minstens 45 jaar oud zijn en die minstens 1 jaar dienstanciënniteit hebben. 

De ontslagen werknemers moeten een outplacement aanvaarden, aanvragen en eraan deelnemen en dat ongeacht hun leeftijd (minimum 45 jaar oud). 

Deze algemene verplichting is van toepassing op alle vanaf 1 januari 2015 ontslagen werknemers. 

Werknemers die voor 1 januari 2015 ontslagen werden, kunnen een outplacement weigeren indien ze aan het einde van de opzegperiode of de periode waarin ze recht hebben op een opzegvergoeding de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt of indien ze een beroepsloopbaan van 38 jaar kunnen aantonen. 

De verplichtingen gelden niet voor de werknemers van paritair comité 328, die in een doorstromingsprogramma tewerkgesteld zijn of voor mindervalide werknemers die in een beschutte werkplek werken. 

Recht op tijdelijke werkloosheid na 65 jaar

Werknemers die geen pensioen genieten, kunnen vanaf 1 januari 2015 genieten van uitkeringen tijdelijke werkloosheid na de leeftijd van 65 jaar. Dit geldt echter niet wanneer de tijdelijke werkloosheid te wijten is aan de fysieke ongeschiktheid van de werknemer. 

Wijzigingen in de leeftijdsvoorwaarden in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u naar onze nieuwsflash van 5 januari 2015.

Bron:

  • KB 30 december 2014 tot wijziging van de artikel 36, 59bis/1, 63,64,71bis,72,89bis,114, 116,126,131bis,153,154,155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkoosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89,90 en 125 in hetzelfde besluit, BS 31 december 2014, 107258.
  • Website RVA