• nl
Taalkeuze

Wordt er een prijskaartje gekoppeld aan het vrijstellen van prestaties?

Categorie: Sociaal   Datum: 20/10/2017

Werkgevers zullen binnenkort voor de werknemers die geen enkele prestatie geleverd hebben tijdens een volledig kwartaal een activeringsbijdrage moeten betalen.

Deze bijdrage is niet verschuldigd indien:

  • de arbeidsovereenkomst geschorst is omwille van één van de wettige redenen die opgenomen worden in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (bijvoorbeeld ziekte, jaarlijkse vakantie, feestdagen,…);
  • vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn;
  • werknemer gedurende volledig kwartaal een nieuwe, minstens een derde tewerkstelling heeft aangevat hetzij bij één of meerdere andere werkgevers, hetzij in hoedanigheid van een zelfstandige;
    Deze bijdrage is weer verschuldigd indien de werknemer deze tewerkstelling niet meer uitoefent.
  • werknemer in een mechanisme van vrijstelling van arbeidsprestaties gestapt is vóór 28 september 2017;
  • werknemer in mechanisme van volledige vrijstelling van prestaties gestapt is in toepassing van een cao van bepaalde duur die neergelegd is op de griffie van de FOD WASO vóór 28 september 2017, of in geval van overheidsbedrijven in toepassing van regelgeving afgesloten in PC in de zin van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven vóór 28 september 2017.

Bijdrage

Principe

Leeftijd werknemer op ogenblik vrijstelling van prestaties Activeringsbijdrage
Percentage van brutokwartaalloon Minimaal bedrag
< 55 jaar 20 % 300 EUR
≥ 55 jaar en < 58 jaar 18 % 300 EUR
≥ 58 jaar en < 60 jaar 16 % 300 EUR
≥ 60 jaar en < 62 jaar 15 % 225,60 EUR
≥ 62 jaar 10 % 225,60 EUR

Aantal uitzonderingen

Indien de werknemer gedurende de periode van vrijstelling van arbeidsprestaties de verplichting had om een opleiding te volgen die georganiseerd wordt door zijn werkgever voor tenminste 15 dagen gedurende een periode van 4 opeenvolgende kwartalen, wordt het bijdragepercentage van de bijdrage verminderd met 40 % gedurende de betreffende 4 kwartalen.

De werkgever is deze bijdrage ook niet verschuldigd indien de werknemer gedurende de eerste 4 kwartalen van vrijstelling van prestaties daadwerkelijk een opleiding die georganiseerd werd door zijn werkgever, verplicht heeft gevolgd, waarvan de kostprijs tenminste 20 % bedraagt van het brutojaarloon waarop hij voor de vrijstelling van prestaties recht had.

Bron:

  • Voorontwerp van programmawet