• nl
Taalkeuze

X + 35: stopzetting van de procedure bij gebrek aan kandidaten

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 25/03/2016

Algemeen

De kiesprocedure kan in drie situaties worden stopgezet. De eerste situatie kan zich reeds voordoen op X + 35 en wordt hierna behandeld. De andere twee situaties kunnen zich voordoen in de periode van X + 77 tot en met X + 79 en komen later aan bod.

Geen kandidatenlijst

Wanneer op X + 35 geen enkele kandidatenlijst werd ingediend, mag de werkgever zelf beslissen om de kiesprocedure stop te zetten. Dit kan in onderstaande situaties: 

  • Indien geen enkele kandidatenlijst werd neergelegd voor geen enkele werknemerscategorie na verloop van de termijn voor de voordracht van de kandidatenlijsten (beslissing op X + 35) of, 
  • Wanneer alle ingediende kandidaturen werden ingetrokken (X + 47) en niet meer werden vervangen door andere kandidaten (beslissing op X + 76) of,
  • Na kennisgeving van het vonnis dat alle kandidaturen nietig verklaart (beslissing op X + 66 of X + 75).

De werkgever plakt op dezelfde plaatsen als het bericht van dag X een bericht aan (overeenkomstig het model zoals voorzien in de wet) met vermelding van zijn beslissing tot stopzetting van de kiesprocedure en van de reden waarom er geen stemming zal plaatsvinden.

Hij verzendt een afschrift van dit bericht naar de Directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel of hij uploadt een afschrift van dit bericht op de webapplicatie van de FOD WASO. Een afschrift van de beslissing wordt bij aangetekend schrijven ook naar de betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties verzonden (behalve indien er gebruik werd gemaakt van de upload op de webapplicatie van de FOD WASO). 

Er moet geen stembureau worden samengesteld en er moet niet overgegaan worden tot de verzending/overhandiging van de oproepingsbrieven. In deze situatie moet er immers geen stemming worden georganiseerd.

Op de statistische steekkaart van de FOD WASO wordt aangeduid dat er sprake is van een volledige stopzetting (door vakje 30 aan te vinken). Er kunnen geen gegevens worden meegedeeld op de verkiezingssteekkaart.

Slechts één kandidaat in de onderneming?

Dit is een specifieke situatie. De voordracht van slechts één kandidaat kan nooit leiden tot de oprichting van een orgaan, aangezien dit slechts geldig kan functioneren met minimum twee personeelsafgevaardigden.

Het betreft echter een situatie waarbij de procedure wordt stopgezet omdat het aantal kandidaten kleiner is dan het aantal effectieve mandaten. Deze stopzetting zal dan ook later plaatsvinden, meer bepaald in de periode van  X + 77 tot X + 79.

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding, welke u kunt consulteren via onze website.

Bron: 

  • Wet 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 22 juni 2015, 36088.