• nl
Taalkeuze

Zachte landingsbanen

Datum: 19/10/2018

Een van de maatregelen van de ‘jobsdeal’ bestaat erin aan werknemers een individueel recht te geven om voor een zachte landingsbaan te opteren; binnenkort zelfs zonder cao op sectoraal niveau.

Nu werd een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat de vergoeding die door werkgevers wordt toegekend in het kader van de verlichting van de werklast van oudere werknemers, uitsluit van het loonbegrip. Vanaf 1 januari 2019 kunnen dus ook individuele werknemers, bij gebrek aan een cao op sectoraal niveau, een van sociale bijdragen vrijgestelde vergoeding ontvangen, die wordt toegekend ter compensatie van het loonverlies dat ze lijden als gevolg van de verlichting van de werklast.

Dit ontwerp van koninklijk besluit werd door de ministerraad goedgekeurd, en wordt nu ter advies aan de Raad van State voorgelegd.

Bron:

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders