• nl
Taalkeuze

Ziek tijdens de vakantie: een opfrissing

Datum: 6/07/2018

Met het begin van de zomervakantie frissen we even de principes op over wat er gebeurt wanneer de werknemer voor of tijdens het geplande verlof ziek wordt.

Arbeidsongeschiktheid vóór het jaarlijks verlof

Individuele vakantie

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt vóór het begin van het jaarlijks verlof, zal de toekenning van zijn verlof worden uitgesteld. Hij behoudt dus het recht om de verlofdagen, welke samenvallen met dagen arbeidsongeschiktheid, nadien op te nemen. Deze periode wordt gezien als een periode arbeidsongeschiktheid. De werkgever zal gewaarborgd loon moeten betalen. Het is dus alsof de werknemer het jaarlijks verlof niet opneemt.

Collectieve vakantie

Voor een arbeider die arbeidsongeschikt wordt vóór een periode jaarlijkse sluiting door collectieve vakantie, worden:

  • de dagen ongeschiktheid die vallen vóór de collectieve vakantie, betaald door de werkgever (gewaarborgd loon);
  • de dagen ongeschiktheid die samenvallen met de dagen sluiting door collectieve vakantie echter rechtstreeks vergoed door zijn ziekenfonds. De werkgever betaalt geen gewaarborgd loon. 

De toekenning van de vakantie of het saldo ervan, wordt uitgesteld tot het einde van de arbeidsongeschiktheid.

Voor een bediende is er niets voorzien, maar zowel het RIZIV als de inspectie der sociale wetten gaan uit van de regel dat dit ook op bedienden wordt toegepast wanneer de bedienden effectief verplicht worden om deel te nemen aan de collectieve vakantie.

  Arbeider Bediende
Individueel verlof Gewaarborgd loon door werkgever Gewaarborgd loon door werkgever
Collectief verlof Ziekenfonds betaalt rechtstreeks, geen gewaarborgd loon door WG Ziekenfonds betaalt rechtstreeks, geen gewaarborgd loon door WG

Arbeidsongeschiktheid tijdens het jaarlijks verlof

Een werknemer die ziek wordt of slachtoffer wordt van een ongeval tijdens diens verlof, kan geen aanspraak meer maken op deze verlofdagen. Er is geen gewaarborgd loon verschuldigd door de werkgever, want deze dagen worden beschouwd als vakantiedagen en er wordt bijgevolg vakantiegeld betaald. 

Arbeidsongeschiktheid na het jaarlijks verlof

Indien de ongeschiktheid welke is begonnen tijdens het jaarlijks verlof langer duurt dan de geplande vakantieperiode, dan moet de werkgever het gewaarborgd loon betalen voor het eventuele saldo van de 30 kalenderdagen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.

Bron:

  • Arbrb. Brussel 5 maart 1976, Med. VBO 1977, 1363;
  • Artikel 56, Wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978;
  • Artikel 68, 2°b, KB 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 6 april 1967.