• nl
Taalkeuze

Ziek tijdens de vakantie: ziekte- of vakantiedagen?

Categorie: Sociaal   Datum: 10/07/2015

Heel wat werknemers gaan dezer dagen in vakantie. Maar wat gebeurt er wanneer de werknemer tijdens zijn verlof ziek wordt of een ongeval heeft?

Een werknemer die ziek wordt of slachtoffer wordt van een ongeval tijdens het verlof, ongeacht of het gaat om individueel dan wel collectief verlof, kan achteraf geen aanspraak meer maken op deze vakantiedagen. Volgens de huidige Belgische reglementering kan een werknemer zijn geplande vakantiedagen slechts later opnemen als hij ziek werd vóór de start van zijn vakantieperiode. Indien men evenwel ziek wordt tijdens de vakantieperiode, blijft de vakantieperiode gewoon doorlopen en is men bijgevolg de betrokken vakantiedagen kwijt. 

Op 12 juni 2012 heeft het Europees Hof van Justitie, weliswaar met betrekking tot een Spaanse rechtszaak, geoordeeld dat vakantiedagen die samenvallen met een ziekteperiode steeds gerecupereerd mogen worden, ongeacht het tijdstip dat men ziek werd. M.a.w. ook als men ziek wordt tijdens zijn vakantieperiode mag men de verlofdagen op een later tijdstip opnemen. 

De Belgische wetgeving is echter nog niet aangepast aan deze rechtspraak. Als principe blijft nog steeds gehandhaafd dat de eerste schorsing primeert en dat er geen recuperatie mogelijk is van de vakantiedagen als een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie. Wordt de werknemer met andere woorden ziek tijdens de vakantie, dan verliest hij die vakantiedagen op basis van de huidige wetgeving. 

Bron:

  • Artikel 68, 2° b KB 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers;
  • Arrest Europees Hof van Justitie van 21 juni 2012, C-78/11;
  • Advies nr. 1.853 van 28 mei 2013 – Jaarlijkse vakantie – www.cnt-nar.be.