• nl
Taalkeuze

Ziet u ook iets in een flexi-jobtewerkstelling?

Categorie: Sociaal   Datum: 8/04/2016

Eén van de compenserende maatregelen naar aanleiding van de invoering van de witte kassa in de horecasector, is de - intussen al fel besproken – flexi-jobtewerkstelling. De flexi-jobtewerkstelling maakt het voor de werkgever mogelijk om flexibel werknemers in te zetten tegen een voordelig prijskaartje. Voor de werknemer is deze vorm van tewerkstelling fiscaal voordelig.

Hieronder gaan we kort in op een aantal FAQ’s met betrekking tot de flexi-jobtewerkstelling.

Komt een werknemer in tijdskrediet in aanmerking voor een tewerkstelling als flexi-jobwerknemer?

Neen. Een werknemer in tijdskrediet kan onderbrekingsuitkeringen cumuleren met een bijkomende activiteit/ nevenactiviteit als loontrekkende die niet op continue wijze wordt uitgeoefend op voorwaarde dat die activiteit regelmatig werd uitgeoefend gedurende de 12 maanden vóór de aanvang van het tijdskrediet. Bovendien mag het aantal uren van deze vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende, tijdens het tijdskrediet niet worden verhoogd. Deze bijkomende activiteit in loondienst moet tegelijkertijd uitgeoefend zijn met de activiteit waarvoor tijdskrediet wordt aangevraagd.

Aangezien een tewerkstelling als flexi-jobwerknemer maar recent mogelijk is, kan de werknemer in tijdskrediet op heden zijn tijdskrediet met uitkeringen niet cumuleren met een tewerkstelling als flexi-jobwerknemer.

Kan een werknemer die economisch werkloos gesteld wordt door zijn eigen werkgever een flexi-jobtewerkstelling uitvoeren bij een andere werkgever? Heeft dit een invloed op zijn werkloosheidsuitkering?

Een werknemer die op een dag dat hij tijdelijk werkloos gesteld wordt bij zijn eigen werkgever, gaat werken in het kader van een flexi-job, moet dit vermelden op zijn controlekaart C 3.2A door het overeenstemmend vakje op zijn controlekaart te schrappen.
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de volgende 2 situaties:

 • De flexi-jobtewerkstelling wordt uitgeoefend op een dag waarop hij normaal werkt bij zijn eigen werkgever
  De werknemer moet het overeenstemmend vakje in het rooster 1 zwart maken. Hier zal geen rekening gehouden worden met de werkloosheidsuren die gelegen zijn op een dag waarop hij de flexi-job uitoefent.
 • De flexi-jobtewerkstelling wordt uitgeoefend op een dag waarop hij normaal niet werkt bij zijn eigen werkgever
  De werknemer moet het overeenstemmend vakje in het rooster 2 zwart maken.
  Het aantal uitkeringen waarop hij voor die maand normaal recht heeft, zal verminderd worden met één uitkering voor elke dag waarop hij de flexi-job uitoefent.
  De werknemer moet de schrappingen op zijn controlekaart aanbrengen vanaf de eerste dag dat hij bij zijn eigen werkgever tijdelijk werkloos wordt gesteld.
  De werknemer vermeldt best op het formulier C 3.2A dat het gaat om een flexi-job in de horeca zodat de uitbetalingsinstelling en de RVA op de hoogte zijn van de aard van de tewerkstelling.

Een werknemer neemt 1/5 tijdskrediet op. Komt deze werknemer nog in aanmerking voor het regime van netto-overuren?

In de horecasector bestaat de mogelijkheid om netto-overuren uit te betalen aan voltijdse werknemers indien er overuren gepresteerd worden naar aanleiding van buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid en waarbij de werknemer heeft geopteerd om af te zien van de recuperatie van deze overuren. Voor deze overuren is de werkgever geen overloontoeslag verschuldigd.
Een werknemer die 1/5 loopbaanonderbreking/ tijdskrediet opneemt, komt niet in aanmerking voor de regeling inzake netto-overuren aangezien deze werknemer niet beschouwd wordt als een voltijdse werknemer.

Zijn er formaliteiten om beroep te kunnen doen op de fiscaal gunstige regeling inzake netto-overuren voor voltijdse werknemers?

De wetgeving legt volgende strikte voorwaarden op vooraleer men een beroep kan doen op de fiscaal gunstige regeling inzake netto-overuren voor voltijdse werknemers

a) Indien “buitengewone vermeerdering van werk”:
De werkgever moet de voorafgaande toelating hebben van de syndicale delegatie. In principe moet het akkoord van de syndicale delegatie in het kader van buitengewone vermeerdering van werk eenparig genomen worden.

Daarnaast moet de werkgever ook nog de voorafgaande toelating bekomen van de sociaal inspecteur directiehoofd van de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten.

De werkgever moet minimaal 24 uur vooraf het tijdelijk gewijzigde werkrooster (met de meerprestaties) uithangen in de onderneming. Het bericht moet getekend en gedateerd zijn en de datum van inwerkingtreding van de wijziging vermelden. Hiervoor dient de normale procedure tot wijziging van het arbeidsreglement niet gevolgd te worden.

b) Indien “onvoorziene noodzakelijkheid”:
De voorafgaande toelating van de syndicale delegatie moet bekomen worden en de overuren moeten post factum gemeld worden aan de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten. De wet zelf bepaalt geen termijn voor de kennisgeving.

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 29 bepaalt echter dat bij de overuren vereist door een onvoorziene noodzakelijkheid de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten in kennis moet gesteld worden van:

 • het aantal overuren,
 • het aantal betrokken werknemers,
 • de reden die het verrichten van de overuren noodzakelijk maakte.

De kennisgeving moet gebeuren binnen drie arbeidsdagen volgend op het ogenblik dat men meer dan 9 uur per dag of 38 uur per week gepresteerd heeft.