• nl
Taalkeuze

Kinderbijslag

Inhoudsopgave
verbergen

Algemeen

Wie dient de aanvraag in?

De vader vraagt de kinderbijslag aan bij het kinderbijslagfonds waarbij zijn werkgever is aangesloten. Is de vader een zelfstandige ondernemer, dan dient hij de aanvraag in bij het kinderbijslagfonds waarmee zijn sociaal verzekeringsfonds samenwerkt. Wie werkloos, ziek of gepensioneerd is, staat gelijk met een werknemer.

Als de vader en de moeder geen werknemer of zelfstandige zijn, kan een gezinslid de kinderbijslag aanvragen. Dat kan de partner van de vader of de moeder zijn, of een inwonende grootouder, oom of tante van het kind. Een (half-) broer of (half-) zus van het kind moet zelfs niet tot het gezin behoren.

Wie ontvangt de kinderbijslag?

De moeder krijgt de kinderbijslag als zij deel uitmaakt van het gezin; anders de persoon die het kind opvoedt. Voor een kind dat in een instelling geplaatst is, krijgt de instelling 2/3 van de kinderbijslag en de moeder of de persoon die het kind vóór de plaatsing opvoedde 1/3. Dit laatste kan ook gestort worden op een geblokkeerde rekening op naam van het geplaatste kind.

Vanaf 16 jaar kan het kind ook zelf zijn kinderbijslag krijgen als het zelfstandig woont. Voor meer informatie: zie brochure Kinderbijslag volgens mijn gezinssituatie.

Voor welke kinderen?

Een werknemer/zelfstandige heeft recht op kinderbijslag:

 • Voor zijn kinderen en die van zijn echtgenoot;
 • Voor de kinderen van zijn ex-echtgenoot of partner, als die kinderen tot zijn gezin behoren;
 • Voor zijn (achter-)kleinkinderen en voor die van zijn echtgenoot, ex-echtgenoot of partner, als die kinderen tot zijn gezin behoren;
 • Voor kinderen die de rechter of de overheid aan hem of aan zijn
  (huwelijks-)partner toevertrouwd heeft;
 • Voor zijn (half-)broers of (half-)zusters;
 • Voor de kinderen van zijn (half-)broers of (half-)zusters, als die kinderen tot zijn gezin behoren.

Is er geen familieband tussen u en een kind in uw gezin, dan kunt u aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vragen om toch kinderbijslag te krijgen.

Neem info at horizonhetgezin dot be subject=Kinderbijslag met ons op voor meer informatie.

Voorwaarden?

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar zijn er geen voorwaarden: ze krijgen kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden. Van 18 tot 25 zijn er voorwaarden:

 • De jongere moet onderwijs of een opleiding volgen;
 • En mag maar beperkt werken of maar een klein inkomen hebben uit werk of een sociale uitkering.

Hoe aanvragen?

U dient een aanvraagformulier voor kinderbijslag in te vullen. U bezorgt deze ondertekend terug aan uw kinderbijslagfonds.

Geplaatst kind

Plaatsing in een instelling

Wie ontvangt de kinderbijslag?

 • 1/3 van de kinderbijslag wordt betaald aan de persoon die het kind opvoedde vóór de plaatsing. Indien er sprake is van een plaatsing in het kader van de jeugdbescherming, beslist de jeugdrechter wat met het 1/3 gebeurt (eventueel wordt dit bedrag gestort op een geblokkeerde spaarrekening op naam van het kind);
 • 2/3 van de kinderbijslag wordt aan de instelling betaald. Dit bedrag dekt zodoende een deel van de onderhoudskosten voor het kind in de instelling.

Hoe wordt de kinderbijslag berekend voor een geplaatst kind?

Het geplaatste kind is het enigste kind in het gezin:
de kinderbijslag (+ eventuele toeslagen) wordt verdeeld:
 • 1/3 voor de persoon die het kind opvoedde vóór de plaatsing of wordt gestort op de geblokkeerde spaarrekening van het kind;
 • 2/3 voor de instelling.
Het geplaatste kind is niet het enigste kind in het gezin:
De kinderbijslag wordt als volgt verdeeld:
 • De bedragen van de basiskinderbijslag en van de sociale toeslag betaald voor alle kinderen wordt samengeteld. Deze som wordt gedeeld door het aantal kinderen in het gezin;
 • De leeftijdstoeslag voor het geplaatste kind en eventueel de toeslag voor een gehandicapt kind worden bij dat bedrag geteld;
 • Het resultaat van die berekening wordt verdeeld:
  • 1/3 voor de persoon die het kind opvoedde vóór de plaatsing of op de geblokkeerde spaarrekening van het kind;
  • 2/3 voor de instelling.

Plaatsing in een gezin

Als een kind in een gezin geplaatst is, krijgt dit gezin de kinderbijslag zoals voor zijn eigen kinderen. De werknemer van het pleeggezin vraagt de kinderbijslag aan bij het kinderbijslagfonds van zijn werkgever. Zijn beide pleegouders werknemer, dan doet de oudste ouder de aanvraag.

De kinderbijslag wordt betaald aan de persoon in het pleeggezin die de kinderen opvoedt.

De persoon die de kinderbijslag kreeg vlak vóór de plaatsing, krijgt ook een vast bedrag per maand, op voorwaarde dat hij/zij nauw contact blijft onderhouden met het kind. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Grensarbeidersgezin

Voor wie?

 • Voor wie niet in België woont;
 • En werkt in een ander land van de EER maar gewoonlijk elke dag of minstens een keer per week naar huis komt;
 • Of een sociale uitkering ontvangt die gebaseerd is op vroegere grensarbeid.

Voor de kinderen zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als voor kinderen van werknemers in België (zie kinderbijslag). Neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem info at horizonhetgezin dot be subject=Grensarbeiders met ons op voor meer informatie.

Kind met een handicap

Toeslagen

Een kind met een handicap kan kinderbijslag krijgen tot 21 jaar indien het recht heeft op een toeslag. Gehandicapten die op 1 juli 1987 al 21 jaar waren en toen kinderbijslag kregen, kunnen ook na hun 25ste verder kinderbijslag krijgen.

Neem info at horizonhetgezin dot be subject=Handicap met ons op voor meer informatie.

Weeskind

Wie heeft recht op verhoogde wezenbijslag?

Een kind van wie een of beide ouders overleden zijn, kan recht hebben op verhoogde wezenbijslag. Het moet gaan om een wettig, erkend of geadopteerd kind van de overleden ouder(s). Een weeskind kan verhoogde wezenbijslag krijgen als de overleden ouder, de overlevende ouder of een andere rechthebbende in de 12 maanden vóór het overlijden van de ouder(s) de voorwaarden vervuld heeft voor 6 maanden recht op kinderbijslag.

De verhoogde wezenbijslag kan enkel betaald worden als:

 • De overlevende ouder niet hertrouwd is of samenwoont;
 • Beide ouders overleden zijn;
 • De overlevende ouder geen contact meer heeft met het weeskind en ook niet bijdraagt in het levensonderhoud van het kind.

Als de overlevende ouder opnieuw gaat samenwonen of hertrouwt, is er geen recht meer op de verhoogde wezenbijslag. Het weeskind krijgt dan de gewone kinderbijslag. Als de ouder later terug alleen gaat wonen of scheidt, is er opnieuw recht op verhoogde wezenbijslag. Bij volle adoptie (het kind heeft geen wettelijke band meer met zijn ouders) verliest een weeskind het recht op de verhoogde wezenbijslag, behalve als de enige adoptieouder de partner was van de overleden ouder.

Opgelet!

Vroeger kon een weeskind enkel verhoogde wezenbijslag krijgen als vóór het overlijden van (een van) de ouders, de vader of de moeder recht had op kinderbijslag.

Sinds 1 oktober 2007 kan gelijk wie met recht op kinderbijslag voor het kind (een broer, zus, grootouder, oom, tante, pleegouder, ...) recht hebben op de verhoogde wezenbijslag.

Als het kind wees werd vóór 1 oktober 2007 moet de persoon die recht heeft op de kinderbijslag zelf een aanvraag indienen voor verhoogde wezenbijslag.

Neem info at horizonhetgezin dot be subject=Wezenbijslag met ons op voor meer informatie.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag indienen is meestal niet nodig: het kinderbijslagfonds van de overleden ouder ontvangt het bericht van overlijden via de gemeente en staat in voor de nodige formaliteiten. Het kinderbijslagfonds onderzoekt automatisch of er recht is op verhoogde wezenbijslag als het via de gemeente verneemt dat een ouder overleden is. Van een overlijden buiten België krijgt het kinderbijslagfonds echter niet altijd bericht. Zodra de overlevende ouder hertrouwt of gaat samenwonen, krijgt een weeskind de gewone kinderbijslag. Er is recht op de verhoogde wezenbijslag vanaf de maand na die van het overlijden.

Neem info at horizonhetgezin dot be subject=Aanvraag wezenbijslag met ons op voor meer informatie.

Documenten

Aanvraagformulier kinderbijslag Kinderen met een aandoening