• nl
Taalkeuze

Schoolverlaters

Inhoudsopgave
verbergen

Kinderbijslag voor jongeren in hun wachttijd

Een jongere die niet is afgestudeerd of stopt met studeren en ingeschreven is als werkzoekende, kan nog recht hebben op kinderbijslag in de wachttijd voor de werkloosheidsuitkeringen. Deze wachttijd duurt 360 dagen tot de maximum leeftijd van 25 jaar.

Voorwaarden

De jongere:

 • Is ingeschreven als werkzoekende schoolverlater bij de VDAB (in Vlaanderen), bij Actiris (in Brussel), bij Forem (in Wallonië) of ADG (in het Duitstalig gebied);
 • Is jonger dan 25 jaar;
 • Is niet langer leerplichtig;
 • Heeft een opleiding (studie, leertijd, vorming,...) beëindigd;
 • Heeft geen passende job geweigerd;
 • Heeft een maximum maandelijkse inkomen van 541,09 EUR (bedrag van kracht sinds 01/06/2017).

Wanneer moet de jongere zich inschrijven als werkzoekende?

 • Wie op het einde van een school- of academiejaar stopt met studeren, schrijft zich best onmiddellijk in als werkzoekende. Wie tweede zit heeft, doet dat best meteen na die tweede zittijd;
 • Ook wie in de loop van een school- of academiejaar stopt met studeren moet zich zo vlug mogelijk inschrijven als werkzoekende. Vraag de school om een attest van einde studie en stuur dat naar het kinderbijslagfonds.
Als je niet bent ingeschreven als werkzoekend schoolverlater en je stopt de lessen tijdens het schooljaar, dan eindigt het recht op het einde van de maand waarin je de lessen hebt gestopt. Heb je het schooljaar uitgedaan, dan eindigt het recht na de laatste schoolvakantie. Wie zich later toch inschrijft als werkzoekende, heeft opnieuw recht op kinderbijslag vanaf de 1ste dag van de maand na zijn inschrijving, voor de resterende periode van de wachttijd.

Het kinderbijslagfonds krijgt automatisch bericht van je inschrijving als werkzoekende.

Vanaf wanneer kan je kinderbijslag krijgen als jonge werkzoekende?

 • Vanaf 1 augustus als de jongere zich na een volledig school- of academiejaar inschrijft als werkzoekende;
 • Vanaf de dag na afloop van een tweede examenperiode, een verplichte stage of het indienen van een eindwerk, als de jongere zich onmiddellijk daarna inschrijft als werkzoekende;
 • Vanaf de dag na afloop van een leercontract, als de jongere zich onmiddellijk daarna inschrijft als werkzoekende;
 • Vanaf de dag na stopzetting van de studie, als de jongere zich in de loop van het school- of academiejaar inschrijft als werkzoekende.

Hoe lang kan je kinderbijslag krijgen als werkzoekende?

Je kan als werkzoekende schoolverlater gedurende 360 dagen nog eventueel recht hebben op kinderbijslag. Er kan geen kinderbijslag meer betaald worden als de bruto-inkomsten (uit een winstgevende activiteit, een uitkering of beiden) hoger zijn dan het maximum grensbedrag van 541,09 EUR.

Wie tijdens de wachttijd ziek wordt, wordt geschrapt als werkzoekende. De jongere behoudt wel zijn recht op kinderbijslag. De termijn van 360 dagen wordt dan met de duur van de ziekteperiode verlengd. Ook wie ziek wordt vóór hij zich kan inschrijven als werkzoekende, heeft nog recht op kinderbijslag. Na het einde van de ziekte moet de jongere zich in beide gevallen wel binnen de vijf werkdagen (opnieuw) inschrijven. Anders gaat het recht op kinderbijslag verloren voor de volledige ziekteperiode.

Verlenging van de beroepsinschakelingstijd na een negatieve evaluatie

U moet tijdens uw beroepsinschakelingstijd twee positieve evaluaties krijgen van uw inspanningen om werk te zoeken, vooraleer u recht hebt op inschakelingsuitkeringen. De RVA voert deze evaluatie uit in respectievelijk de 7e en de 11e maand van de BIT. Is één of beide evaluaties negatief (of kwam u zonder geldige reden niet opdagen voor het gesprek), dan kan u op het einde van uw BIT geen inschakelingsuitkering krijgen. De BIT wordt dan verlengd tot het moment dat er twee positieve evaluaties (opeenvolgend of niet) zijn geweest.

Onder bepaalde voorwaarden kan u tijdens dergelijke verlenging nog verder de kinderbijslag genieten, nl.

 • Tijdens de verlengingsperiode waarin u nog geen nieuwe aanvraag tot nieuwe evaluatie kan doen (deze kan ten vroegste 6 maanden na de negatieve evaluatie worden aangevraagd).
 • Tijdens de verdere verlengingsperiode, op voorwaarde dat u op het gepaste moment en binnen de geldende termijnen van de RVA een nieuwe evaluatie aanvraagt. Indien u geen aanvraag indient of u doet dit te laat*, dan eindigt het recht op kinderbijslag tijdens de BIT definitief.
*De aanvraag moet binnen de 15 werkdagen na het verstrijken van de 6 maanden (sedert de slechte evaluatie) gebeuren”

Neem info at horizonhetgezin dot be subject=Schoolverlater met ons op voor meer informatie.

Documenten

Je recht op kinderbijslag als jonge schoolverlater