• nl
Taalkeuze

Toeslagen

Misschien komt u wel in aanmerking voor een toeslag?

Inhoudsopgave
verbergen

Toeslag voor éénoudergezinnen

Als éénoudergezin kan u bovenop de gewone kinderbijslag een toeslag per kind ontvangen als uw gemiddelde maandelijkse belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen maximaal 2.338,47 EUR bedragen (op uw aanslagbiljet: 'gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten' gedeeld door 12).

Wanneer vormt u een eenoudergezin?

U vormt een eenoudergezin als u alleen woont met een of meer kinderen. Dat kunnen ook stiefkinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, neven of nichten zijn. Sommige andere gezinssituaties worden toch gezien als een eenoudergezin: bijvoorbeeld een moeder met haar kind(eren) en een inwonende grootvader, of een vader met zijn kind(eren) en een inwonende buitenlandse student.

Welke inkomsten tellen mee?

 • Alle lonen;
 • Alle inkomsten als zelfstandige;
 • Alle uitkeringen van de werkloosheid, van de ziekteverzekering, voor arbeidsongevallen, voor beroepsziekten, voor gehandicapten, enz. ;
 • Alle pensioenen en renten;
 • PWA-cheques.

Welke inkomsten tellen niet mee?

 • Kinderbijslag;
 • Forfaitaire tegemoetkomingen voor hulp van derden en integratietegemoetkomingen voor gehandicapten;
 • Onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin;
 • Alimentatie;
 • Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet begeleide minderjarige vreemdelingen, ten belope van twee opdrachten, en forfaitaire vergoedingen voor administratiekosten voor die voogdij.

Voor vrijwilligerswerk geldt een speciale regeling.

Toeslag wegens invaliditeit/ziekte

Ziekte-uitkering

Ontvangt u een ziekte-uitkering, dan heeft u de eerste 6 maanden recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. Wij ontvangen automatisch de gegevens van uw ziekenfonds. Als het gezinsinkomen een bepaalde grens niet te boven gaat, kunt u vanaf de 7e maand recht hebben op een sociale toeslag bij de kinderbijslag. Wij doen hiervoor automatisch het nodige.

Invaliditeitsuitkering

Ontvangt u een invaliditeitsuitkering, dan heeft u recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. Wij ontvangen automatisch de gegevens van uw ziekenfonds. Als het gezinsinkomen een bepaalde grens niet te boven gaat, kunt u ook recht hebben op een sociale toeslag bij de kinderbijslag.

Uitkering voor beroepsziekte

Ontvangt u een uitkering voor beroepsziekte, dan heeft u recht op de gewone kinderbijslag. Stuur ons het attest van de erkenning als beroepsziekte : wij doen het nodige. Als het gezinsinkomen een bepaalde grens niet te boven gaat, kunt u ook recht hebben op een sociale toeslag bij de kinderbijslag.

Vergoeding voor een arbeidsongeval

U ontvangt een vergoeding voor een arbeidsongeval, dan heeft u de eerste 6 maanden recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. De verzekeringsinstelling die de vergoeding betaalt, stuurt de gegevens naar ons kinderbijslagfonds. Als het gezinsinkomen een bepaalde grens niet te boven gaat, kunt u vanaf de 7e maand recht hebben op een sociale toeslag bij de kinderbijslag.

Gehandicapte met een beroep

U bent gehandicapte met een beroep, dan heeft u recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. Als het gezinsinkomen een bepaalde grens niet te boven gaat, kunt u recht hebben op een sociale toeslag bij de kinderbijslag. Was u al erkend als gehandicapte voor u begon te werken dan kunt u dadelijk recht hebben op die toeslag, anders pas vanaf de 7e maand na die erkenning. Bezorg het attest van uw erkenning als gehandicapte door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan ons. Dat gaan wij na of u recht hebt op de toeslag.

Gehandicapte zonder beroep

U bent gehandicapte zonder beroep, dan heeft u recht op kinderbijslag met een toeslag. Die wordt betaald door Famifed.

Kind met een handicap

Voorwaarden

 • Het kind moet jonger zijn dan 21 jaar;
 • Het kind moet recht hebben op kinderbijslag;
 • De handicap van het kind moet voldoen aan wettelijke criteria die gecontroleerd worden door de Directie-Generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Hoe aanvragen

 • Neem contact op met uw kinderbijslagfonds zodat zij een onderzoek bij FOD Sociale Zekerheid kunnen aanvragen;
 • U bezorgt de ingevulde formulieren aan de Directie-Generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid;
 • De medische dienst van de Directie-generaal nodigt uw kind uit voor een onderzoek;
 • De medische dienst deelt zijn beslissing mee aan u en uw kinderbijslagfonds;
 • Uw kinderbijslagfonds voert de beslissing van de medische dienst uit en stuurt u een brief met de nodige uitleg;
 • De eventuele toeslag wordt maandelijks met de gewone kinderbijslag uitbetaald.

Neem info at horizonhetgezin dot be subject=Toeslag voor een kind met een handicap met ons op voor meer informatie.

Toeslag wegens langdurige werkloosheid?

De eerste 6 maanden hebt u als volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, deeltijds werkende met een uitkering of bruggepensioneerde recht op de gewone kinderbijslag.

Heeft u nog niet gewerkt en u bent dus niet aangesloten bij een kinderbijslagfonds? Dan staat Famifed in voor uw kinderbijslag.

Sociale toeslag

Als het gezinsinkomen een bepaalde grens niet te boven gaat, hebt u vanaf de 7e maand recht op een sociale toeslag bij de kinderbijslag. Gaat u onmiddellijk na uw werkloosheid opnieuw werken en wordt u daarna binnen 6 maanden opnieuw werkloos of ziek, dan hebt u dadelijk opnieuw het statuut van langdurig werkloze met een mogelijk recht op de toeslag (zie inkomensvoorwaarde).

Tijdelijk werkloos

Als tijdelijk werkloze hebt u recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. De kinderbijslag wordt betaald door het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever. Dat kinderbijslagfonds krijgt automatisch de gegevens van de instelling die uw werkloosheidsuitkering betaalt.

Werkloos zonder uitkering

Ook als werkloze zonder uitkering (bijvoorbeeld sanctie) kunt u recht hebben op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. Dat hangt af van de reden waarom u geen werkloosheidsuitkering ontvangt. De kinderbijslag wordt betaald door het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever. Dat kinderbijslagfonds krijgt automatisch de gegevens van de instelling die uw werkloosheidsuitkering betaalde voor de schorsing.

Neem info at horizonhetgezin dot be subject=Toeslagen rond werkloosheid met ons op voor meer informatie.

Leeftijdstoeslag?

Op de leeftijd van 6, 12 en 18 jaar hebben alle kinderen recht op een leeftijdsbijslag.

Documenten

Een toeslag bij de kinderbijslag? Misschien hebt u er recht op...