• nl
Taalkeuze

Sociale Actualiteit September 2015

Eind juli 2015 bereikte de federale regering een akkoord omtrent de federale begroting en over de Tax shift, dat is een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere vormen van belasting. Hoewel de inhoud van de voorziene maatregelen hieromtrent nog zeer vaag zijn, staan we toch al eens stil bij de (mogelijke) sociaal-juridische consequenties.  

In deze context werd tevens voorzien dat, in tegenstelling tot wat vooropgesteld werd in het Regeerakkoord, er geen tweede maand gewaarborgd loon in geval van ziekte komt in 2016.

Naast bovenstaande zijn nog verscheidene andere nieuwe maatregelen in aantocht. Zo voorziet o.m. Minister De Block in specifieke maatregelen met het oog op een snellere re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt; daarnaast werd ook een duurzaam project rond “Werkbaar werk” gelanceerd. We verifiëren eens welke impact deze maatregelen mogelijks kunnen hebben.  

Reeds in juni 2015 werden verscheidene belangrijke sociaal-juridische maatregelen aangekondigd in een ontwerp-Programmawet en een ontwerp-Wet houdende diverse sociale bepalingen, zoals o.m. een verhoging van de sociale en fiscale werkbonus vanaf 1 augustus 2015, nieuwe vrijstelling doorstorting BV voor startende ondernemingen. De Programmawet zelf werd recent op 18 augustus 2015 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, waardoor deze maatregelen ook effectief in werking kunnen treden. We voorzien hierbij in de nodige toelichting betreffende de sociaal-juridische maatregelen.

We gaan na wat de stand van zaken omtrent deze maatregelen is. 

De niet-recurrente resultaatsbonus CAO nr. 90 NAR kent een hoge populariteit. Gezien de veelvuldige vragen hieromtrent, lichten we de spelregels hieromtrent nog eens nader toe. 

Recent werden o.m. ook een eerste arrest van het Grondwettelijk Hof betreffende het Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden bekend en een welvaartsaanpassing van bepaalde sociale uitkeringen voorzien vanaf 1 juli 2015.

Verder lichten we u enkele nieuwigheden en sociale actualiteit toe op het vlak van loon- en personeelsadministratie. Op die manier blijft u steeds op de hoogte van alle relevante wijzigingen in het kader van uw personeelsbeleid. 

Wij geven u ook de mogelijkheid om eventuele vragen op voorhand mee te delen aan de opleiders (jur_opleidingenactua@easypay.be). In de mate van het mogelijke worden deze behandeld in de opleiding. Wij hopen hiermee nog beter te kunnen inspelen op uw bezorgdheden. 

Programma: 

 • Federale begroting & Tax shift: sociaal-juridische impact? 
 • Een 2de maand gewaarborgd loon bij ziekte vanaf 2016 geschrapt? 
 • Reïntegratie langdurig zieken op de arbeidsmarkt: nieuwe maatregelen op komst?
 • Het project « Werkbaar werk » - wat houdt dit concreet in?
 • Ontwerp programmawet: stand van zaken
  • Verhoging sociale en fiscale werkbonus vanaf 1 augustus 2015?
  • Vrijstelling doorstorting BV voor startende ondernemingen;
  • Nieuw Horeca beleid (flexi-job, overuren) verdwenen uit de programmawet;
 • Ontwerp Wet houdende diverse sociale bepalingen 
  • Verduidelijking/afstemming begrip “utilitaire (bedrijfs)voertuigen”;
  • Elektronische ecocheques; 
 • Eenheidsstatuut  arbeiders-bedienden : wat leert ons het arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 juni 2015? 
 • Beschikbaarheid op de arbeidsmarkt – wat met de nieuwe instromers?
 • Welvaartsaanpassing bepaalde sociale uitkeringen vanaf 1 juli 2015 – impact voor werkgevers 
 • De niet-recurrente resultaatsbonus CAO nr. 90 NAR: reminder spelregels
 • Diversen:
  • Houdt u de occulte periode sociale verkiezingen in het oog?
  • Cash uitbetalen straks niet meer mogelijk;
  • Belastbaar regime boete wegens kennelijk onredelijk ontslag;
  • Grensbedragen educatief verlof 2015-2016.
 • Wat staat ons nog te wachten in 2015? 

Kies uit één van de volgende locaties. De plaatsen zijn beperkt! 

Meer info kunt u bekomen op het nummer 051/48.05.95 of via e-mail op info_easyservices@easypay-group.com. Neem alvast ook een kijkje in de opleidingskalender op de website. 

Datum en locatie

De inschrijvingen werden afgesloten.
Voor meer info: 051 48 05 95

Bijkomende informatie

Meerdere deelnemers: 15% korting vanaf de 2e deelnemer van hetzelfde bedrijf.

Juridisch comfortpakket: In het kader van uw juridisch comfortpakket kan u deelnemen aan één infosessie Sociale Actualiteit.

Attesten: U kan een vormingsattest ontvangen bij deelname aan elk van deze sessies. 

Kmo-portefeuille: EASY SERVICES is een erkend dienstverlener voor kmo-portefeuille. Subsidies in het kader van een kmo-portefeuille kunnen elektronisch worden aangevraagd via http://www.kmo-portefeuille.be en dit tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze opleiding.

Annulatie: in geval u verhinderd bent, kunt u zich steeds laten vervangen door een collega, deelnemen op een andere locatie of ons schriftelijk van uw afwezigheid verwittigen (uiterlijk twee dagen op voorhand). Indien u afwezig bent zonder tijdige schriftelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een annulatiekost aan te rekenen van 50 EUR p.p. Indien u een abonnement hebt afgesloten, worden de afwezigheden niet terugbetaald.