• nl
Taalkeuze

Aandachtspunten fiscale eindejaarswerken inkomstenjaar 2017

Datum: 19/01/2018

Na de afsluiting van de loonberekeningen van het boekjaar 2017 worden binnenkort de voorbereidingen aangevat voor het opmaken van de fiscale eindejaarswerken voor inkomstenjaar 2017.

Om de fiscale fiches 281 te kunnen opmaken en de aangifte Belcotax tijdig te kunnen indienen, dienen wij te beschikken over alle noodzakelijke informatie.

Hierna vindt u een overzicht van de punten die in dit verband belangrijk zijn, met ons verzoek om ons tegen uiterlijk 08/02/2018 alle nodige informatie te bezorgen.

Voordelen alle aard

Alle voordelen in natura die gratis of aan gunstige voorwaarden worden ter beschikking gesteld aan de werknemer, vormen een belastbaar voordeel dat op de fiscale fiche moet vermeld worden. Voorbeelden zijn huisvesting, verwarming, verlichting, leningen, gebruik PC en/of internet, GSM. Indien deze voordelen nog niet vermeld werden op de loonstrook van uw werknemer of bestuurder dan dienen deze nog te worden doorgegeven aan uw dossierbeheerder.

Firmawagens

Wanneer de werkgever aan de werknemer een firmawagen gratis ter beschikking stelt, dan vormt dit een belastbaar voordeel in hoofde van de werknemer. De waarde van dit voordeel wordt berekend in functie van het type brandstof, de cataloguswaarde en het CO2-percentage. Gelieve de nodige gegevens over te maken aan uw dossierbeheerder mocht dit nog niet gebeurd zijn.

Indien de firmawagen voor gemengd gebruik (woon-werkverkeer en privé-gebruik) wordt aangewend, dan wordt het bedrag van het berekend voordeel uitgesplitst in:

  • Een bedrag van maximum 390 EUR dat in vak 18c onder de reiskosten wordt vermeld;
  • Het resterend bedrag dat in vak 9b onder voordelen alle aard wordt vermeld.

Deze uitsplitsing gebeurt met het oog op de toekenning van de fiscale vrijstelling van maximum 390 EUR die toegepast kan worden op de reiskosten voor woon-werkverkeer.

Ter info: dit bedrag wordt opgetrokken tot 400 EUR voor inkomstenjaar 2018.

Derde betalersregeling woon-werkverkeer

Indien in uw onderneming gebruik gemaakt wordt van het systeem van derde-betalersregeling (d.w.z. de werkgever betaalt het abonnement rechtstreeks aan de vervoersmaatschappij) dan moeten deze bedragen informatief vermeld worden op de fiscale fiche. Wij verzoeken u dan ook om deze bedragen zo spoedig mogelijk over te maken aan uw dossierbeheerder.

Terugbetaling beroepskosten

Indien u aan uw werknemers kosten eigen aan de werkgever terugbetaalt, dan moeten deze als volgt op de fiscale fiche vermeld worden:

  • Ofwel het effectief terugbetaalde bedrag als de terugbetaling op forfaitaire wijze (bv. vast maandelijks bedrag) werd bepaald;
  • Ofwel met de vermelding JA – bewijsstukken als de werknemer effectieve bewijsstukken voorlegt (bv. parkeerbonnetjes);
  • Ofwel met de vermelding JA – ernstige normen als de terugbetaling gebeurt volgens ”ernstige en overeenstemmende normen” (bv. kostenvergoeding voor professionele verplaatsingen met de eigen wagen).

Gelieve specifieke instructies dienaangaande door te geven aan uw dossierbeheerder.

Aandelenopties

Indien uw onderneming in 2017 aandelenopties heeft toegekend aan werknemers dient u aan uw dossierbeheerder door te geven:

  • Of de aandelen beursgenoteerd zijn of niet;
  • De waardering van de opties;
  • Indien de opties niet beursgenoteerd zijn, dient het % van de waardering vermeld te worden;
  • Of de opties al dan niet zijn toegekend door een buitenlandse vennootschap zonder vestiging in België.

Beheerders-zelfstandigen

Indien aan een beheerder-zelfstandige (niet verbonden door een arbeidsovereenkomst) vergoedingen en/of voordelen alle aard werden toegekend, dan moeten deze vermeld worden op een fiche 281.20. Gelieve de bedragen die nog niet zouden zijn doorgegeven aan uw dossierbeheerder zo spoedig mogelijk over te maken.

Merk op dat op deze vergoedingen ook bedrijfsvoorheffing moet worden afgehouden, overeenkomstig de wettelijke bedrijfsvoorheffingsschalen. Sinds enige tijd zijn de controles van de fiscus hierop veel strenger.

Formulieren grensarbeid

Voor de werknemers die voldoen aan de voorwaarden om beschouwd te worden als Franse grensarbeider, en voor wie op die basis geen bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden, dient elk jaar een formulier 276 Grens opgemaakt te worden. Dit document dient afgestempeld te worden door de plaatselijke belastingsdienst in Frankrijk.

Het document moet vergezeld zijn van de nodige bewijsstukken waaruit blijkt dat de werknemer daadwerkelijk in de Franse grensstreek woont (bv. facturen voor gas, elektriciteit, water die een normaal verbruik aantonen). Op het einde van het jaar moet de werknemer op het document de verklaring ondertekenen waarbij hij bevestigt dat hij niet meer dan 30 dagen buiten de Belgische grensstreek heeft gewerkt, en bovendien moet de werkgever een afzonderlijke verklaring ondertekenen waarin hij bevestigt dat de werknemer zijn werkzaamheden niet meer dan 30 dagen buiten de grensstreek heeft uitgeoefend, met desgevallend een lijst van de specifieke dagen waarop dit wel is gebeurd.

Al deze documenten moeten in origineel overgemaakt worden aan uw dossierbeheerder, uiterlijk tegen 16/02/2018.

Bijkomend moet worden genoteerd dat voor het nieuwe inkomstenjaar 2018 eveneens een nieuw document 276 Grens moet worden opgemaakt en afgestempeld door de Franse belastingsdiensten. Een kopie van dit document moet worden overgemaakt aan uw dossierbeheerder, zo niet kan geen vrijstelling van bedrijfsvoorheffing worden toegepast.