• nl
Taalkeuze

De winter komt eraan : wat als uw werknemers niet kunnen tewerk gesteld worden wegens het slechte weer ?

Datum: 25/11/2016

Als bouwonderneming wordt u in de komende maanden mogelijks geconfronteerd met barre weersomstandigheden die de uitvoering van de bouwwerken zeer moeilijk of onmogelijk maken.

In dit verband willen wij u graag informeren over de verschillende manieren waarop u als werkgever hiermee kunt omgaan.

 • Aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer

Wanneer de weersomstandigheden het helemaal niet toelaten om uw arbeiders aan het werk te zetten dan kunt u als werkgever tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer aanvragen. Op die manier kunnen de arbeiders voor deze dagen een werkloosheidsuitkering ontvangen. Hierbij zijn evenwel een aantal strikte formaliteiten na te leven.

U dient de werknemers op voorhand te verwittigen dat ze niet moeten komen werken (dit kan telefonisch, per mail, sms, fax, brief,…). Doet u dit niet en de werknemers komen toch opdagen, dan bent u hen voor de hele dag loon verschuldigd. Indien het werk terug kan hervat worden, dient de werkgever zijn werknemers opnieuw te verwittigen.

Voor elke maand waarin arbeiders tijdelijk werkloos gesteld worden wegens slecht weer moet u de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand meedelen aan de RVA.

Merk op : u hoeft dit niet te doen wanneer eerder in die maand reeds een mededeling werd gedaan van een eerste effectieve werkloosheidsdag voor economische werkloosheid of werkloosheid wegens technische stoornis.

Deze mededeling moet worden verstuurd :

 • Ofwel op de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand zelf;
 • Ofwel op de eerstvolgende gewone activiteitsdag (= alle dagen behalve weekend, zon- en feestdag);
 • Ofwel de werkdag die voorafgaat aan de eerste werkloosheidsdag indien u zeker weet dat de arbeider dan zal werkloos moeten gesteld worden.

Deze mededing aan de RVA moet op elektronische wijze gebeuren via de portaalsite van de sociale zekerheid : https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ctw/index.htm. Daarbij zal men een aantal gegevens moeten doorgeven zoals : de arbeiders die tijdelijk werkloos gesteld worden, het adres waar de werken zouden uitgevoerd worden, de aard van het werk, de aard van het slecht weer, de reden waarom het werk niet kan worden uitgevoerd.

Het is belangrijk dat u mededeling aan de RVA tijdig en correct doorstuurt; in geval van laattijdige of vroegtijdige aangifte zult u genoodzaakt zijn om het loon voor de werkloosheidsdag toch te betalen.

Bijkomend moet elke arbeider vóór het begin van elke maand in het bezit gesteld worden van een nominatieve controlekaart C3.2A-BOUW. Deze kaarten krijgt u automatisch toegestuurd vanwege het Fonds voor Bestaanszekerheid (Constructiv) en ze moeten door de arbeider dagelijks vóór aanvang van het werk ingevuld worden. Voor arbeiders die nieuw in dienst treden, levert u een niet-nominatieve kaart C3.A2A-bouw af.

Voor de klanten die hun prestaties doorgeven via EASY Online : duid op de prestatiestaat de dagen tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer aan via de code SW of de code US (in geval van vorst of sneeuw).

 • Regenuren : indien het werk wegens het slecht weer moet worden stopgezet

Wanneer de weersomstandigheden in de loop van de dag dermate verslechteren dat het reeds aangevatte werk niet kan worden verder gezet, dan kan er geen tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd.

In dergelijke situatie is de werkgever het loon verschuldigd voor de effectief gepresteerde uren, en daarnaast ook nog 50% van het loon voor de wegens slecht weer verloren uren (de zgn. regenuren). De overige 50% wordt dan betaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid via de toekenning van weerverletzegels.

Merk op dat u als werkgever desnoods het werk kan laten uitvoeren op een werkplaats waar de weersomstandigheden geen impact hebben op de uitvoering van het werk (bv. binnenwerk dat moet uitgevoerd worden).

Voor de klanten die hun prestaties doorgeven via EASY Online : duid op de prestatiestaat de regenuren aan via de code RU (regenuren 50%).

 • Winteropleiding op dagen tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer

Wanneer arbeiders tijdens de winterperiode, en meer bepaald tussen 1 december en 31 maart, tijdelijk werkloos gesteld worden wegens slecht weer, kan men hen een winteropleiding laten volgen.

Deze specifieke opleidingen die worden georganiseerd in samenwerking met een erkend opleidingscentrum zijn interessant zowel voor u als werkgever als voor de werknemers zelf.

Als werkgever :

 • Hoeft u het loon niet te betalen voor deze dagen.
 • Ontvangt u een tussenkost in de opleidingskost via het Fonds voor Vakopleiding in de Bouw (FVB) nl. 5 euro per uur voor een theoretische opleiding en 10 euro per uur voor een praktische opleiding.
 • Kunt u onder bepaalde voorwaarden genieten van 50% overheidssteun via de KMO-portefeuille.

De arbeider zelf :

 • Krijgt bovenop zijn werkloosheidsuitkering een aanvullende vormingsvergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid (Constructiv).
 • Krijgt daar bovenop nog eens een opleidingspremie van 40 euro per opleidingsdag.

Merk op : om van dit systeem gebruik te kunnen maken, moeten de formaliteiten met betrekking tot tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer tijdig en correct nageleefd zijn.

Voor de klanten die hun prestaties doorgeven via EASY Online : duid op de prestatiestaat de dagen winteropleiding aan via de code WI (uren winteropleiding).

Neem gerust met ons contact op indien u hierover meer informatie wenst te bekomen.