• nl
Taalkeuze
Vraag:

Kan het "maxistatuut" voor een echtpaar meer recht op gezinsbijslag opleveren?

Antwoord:

Of het maxistatuut voor een echtpaar meer recht op gezinsbijslag oplevert, hangt af van de situatie.
Door aan te sluiten voor het maxistatuut kan de meewerkende echtgeno(o)t(e) ook rechthebbende worden. Anders gezegd: door zijn/haar arbeid kan er recht op gezinsbijslag ontstaan. In dat geval zal er een "samenloop" zijn van rechthebbenden: de echtgeno(o)t(e)-titularis enerzijds, de meewerkende
echtgeno(o)t(e) anderzijds.

Stel dat de meewerkende echtgeno(o)t(e) getroffen wordt door invaliditeit. In dat geval kan het financieel interessant zijn de gezinsbijslag te laten vaststellen uit hoofde van de meewerkende echtgeno(o)t(e). Op die manier kan er recht geopend worden op verhoogde bijslag. Daarvoor is een afwijking nodig, na aanvraag bij de Minister belast met de Middenstand.

(bron: RSVZ)