• nl
Taalkeuze
Vraag:

Welke zijn de voorwaarden om te starten als zelfstandige?

Antwoord:

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • minstens 18 jaar zijn
  • Je burgerrechten bezitten
  • Niet wettelijk of gerechtelijk onbekwaam verklaard zijn en niet onder een voorlopige bewindvoerder staan
  • EU-onderdaan zijn, een beroepskaart hebben of vrijgesteld zijn van de verplichting een beroepskaart te hebben
  • Geen onverenigbaar beroep uitoefenen
  • De nodige kennis hebben van het bedrijfsbeheer evenals de nodige beroepskennis
  • De nodige vergunningen hebben

Voor verdere inlichtingen omtrent de startvoorwaarden verwijzen wij u naar de rubriek "starters"