• nl
Taalkeuze
Vraag:

Hoe worden mijn sociale bijdragen als zelfstandige berekend?

Antwoord:

De berekening van de definitieve sociale bijdragen gebeurt op grond van de gegevens die door de fiscale overheid aan uw sociaal verzekeringsfonds worden doorgegeven.
De nettoberoepsinkomsten worden hiervoor in aanmerking genomen. Dit zijn de brutoberoepsinkomsten verminderd met de bedrijfsuitgaven, -lasten en -verliezen, zoals vastgesteld overeenkomstig de wet op de inkomstenbelasting. Om praktische redenen worden de inkomsten van drie jaar geleden (het refertejaar) gebruikt.

Die referte-inkomsten worden geherwaardeerd. Daarop wordt een bepaald bijdragepercentage toegepast dat verschilt volgens de inkomstenschijf. Ook de bijdragecategorie waarin u zich bevindt speelt een rol (bv. hoofdberoep, bijberoep, actieve zelfstandige).
Aan beginnende zelfstandigen worden er voorlopige bijdragen aangerekend tot het inkomen van het derde voorafgaande jaar bekend is. Nadien gebeurt er een regularisatie waardoor men ofwel een opleg moet betalen, ofwel hetgeen te veel werd betaald terug krijgt.

(bron RSVZ)