• nl
Taalkeuze
Vraag:

Een vennootschap kan op basis van een attest van de Directe Belastingen tijdelijk vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage indien zij geen commerciŽle of burgerlijke activiteit uitgeoefend heeft tijdens het jaar. Is een aanslagbiljet van de administratie met de vermelding "nul" voldoende of is er een speciaal attest nodig?

Antwoord:

Om vrijgesteld te worden van de betaling van de vennootschapsbijdrage, wordt als bewijs enkel een attest van de FOD Financiën - Directe Belastingen (Vennootschappen) aanvaard. Een kopie van het aanslagbiljet zou niet aanvaard worden. 

U kunt het attest gratis krijgen bij de Controle van de Belastingen waarvan de vennootschap afhangt. Het moet naar het sociale verzekeringsfonds waarbij de vennootschap aangesloten is, gestuurd worden.

Uitzondering: Vennootschappen die op het einde van een jaar zijn opgericht en waarvoor het eerste fiscaal jaar groter is dan een kalenderjaar.

Wanneer zo een vennootschap inactief is geweest tijdens het eerste - onvolledige - kalenderjaar dat volgt op de oprichting, kan ze geen attest krijgen voor die periode van dat jaar. De Administratie van de Directe Belastingen staat immers geen splitsing toe binnen een fiscaal jaar.

Enkel in dit geval mag de vennootschap haar inactiviteit bewijzen met een attest dat opgesteld wordt door de Administratie van de btw. Dit bewijs mag niet gebruikt worden door vennootschappen waarvan de activiteit niet aan btw onderworpen is (bv. patrimoniumvennootschappen).

Als er geen btw-plicht is, moet in de oprichtingsakte/statuten uitdrukkelijk gesteld zijn dat de vennootschap slechts met activiteiten/handelsverrichtingen start in het jaar volgend op het jaar van oprichting.