• nl
Taalkeuze
Vraag:

Ingeval de meewerkende echtgeno(o)t(e) een eigen beperkte activiteit uitoefent, mag het gaan om eender dewelke soort van activiteit?

Antwoord:

Het gaat wel degelijk om eender welke activiteit.