• nl
Taalkeuze

Bijdragen verschuldigd door zelfstandigen actief in de land- en tuinbouwsector die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het russische invoerverbod

Datum: 23/12/2014

Teneinde de zelfstandigen te helpen wier land- of tuinbouwbedrijf moeilijkheden ondervindt ten gevolge van het Russische invoerverbod, heeft de minister beslist hen op het vlak van de betaling van sociale bijdragen faciliteiten toe te kennen. Hij heeft beslist hen toe te laten de betaling van de bijdragen met betrekking tot het 4de kwartaal 2014 en de eerste 2 kwartalen van 2015 uit te stellen zonder dat de toe te passen verhogingen van 3% en 7% in genoemde termijn effectief opgevorderd worden.

Toepassingsgebied

De maatregel is, op hun verzoek, van toepassing voor iedere zelfstandige in hoofdberoep, zoals bedoeld in artikel 12, § 1 van het koninklijk besluit nr. 38, wiens land- of tuinbouwbedrijf onder één van de volgende NACE-codes valt: 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1191, 1199, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1301, 1309, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1461, 1462, 1471, 1472, 1479, 1490, 1500, 1610, 1620, 1630 of 1640.

Bij de maatregel beoogde bijdragen

De maatregel geldt voor de voorlopige of definitieve bijdragen (maar niet voor de regularisaties van voorafgaande periodes) van het 4de kwartaal 2014 en voor de voorlopige bijdrage van het 1ste en 2de kwartaal 2015. De bijdrage van het 4de kwartaal 2014 zal vóór 15 december 2015 dienen betaald te worden, deze van het 1ste kwartaal 2015 vóór 31 maart 2016 en deze van het 2de kwartaal 2015 vóór 30 juni 2016.

Hier dient vermeld te worden dat de maatregel niet geldt voor reeds betaalde bijdragen.

Te volgen procedure om van de maatregel te kunnen genieten

De zelfstandige wiens land- of tuinbouwbedrijf moeilijkheden ondervindt ten gevolge van het Russische invoerverbod zal vóór 1 februari 2015 een schriftelijke aanvraag moeten indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds.

Er is geen enkel type formulier voorzien, maar de aanvraag dient ten minste volgende inlichtingen te bevatten :

  • Naam, voornaam en woonplaats van betrokkene:
  • naam en zetel van zijn bedrijf;
  • ondernemingsnummer

Er kan te allen tijde door de bevoegde instanties gecontroleerd worden of de activiteit van de land- of tuinbouwer, die meent recht te hebben op de hogervermelde betalingsfaciliteiten, ook effectief onder één van de bovenvermelde nace-codes valt.

Het sociaal verzekeringsfonds moet nagaan of de maatregel van toepassing is en aan betrokkenen schriftelijk bevestigen dat hun aanvraag in aanmerking werd genomen.

Gevolgen voor het recht op uitkeringen

Het recht op uitkeringen van de betrokkenen zal geen enkele negatieve invloed ondervinden ten gevolge van de maatregel, op voorwaarde evenwel dat de betrokken personen hun bijdragen met betrekking tot het 4de kwartaal 2014 en het 1ste en 2de kwartaal 2015 binnen de verlengde termijn betalen.

Dit betreft het recht op kinderbijslag, pensioen, gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en het recht op de maandelijkse uitkeringen in het kader van de sociale verzekering in geval van faillissement. 

Gevolgen bij niet betaling van de bijdragen binnen de verlengde termijn.

Indien de begunstigde van de maatregel de bijdragen van het 4de kwartaal 2014 en het 1ste en 2de kwartaal 2014 niet volledig heeft betaald binnen de voorziene termijn (15/12/2015, 31/03/2016 en 30/06/2016), verliest hij het voordeel van de "automatische" kwijtschelding van de verhogingen op de niet volledig betaalde bijdragen. Hij zal dus de verhogingen op de betreffende bijdrage(n) verschuldigd zijn, alsof de maatregel nooit op hem van toepassing zou zijn geweest.

Dit verhindert hem natuurlijk niet om ten persoonlijke titel de toepassing van artikel 48 te vragen (aanvraag tot vrijstelling van de verhogingen om specifieke redenen, eventueel toegekend door het rijksinstituut).

De uitkeringen zullen beschouwd worden als ten onrechte betaald en zullen moeten worden teruggevorderd door het betalingsorganisme, daarbij rekening houdend met de voor elke sector normaal geldende verjaringstermijnen.

De zelfstandigen van wie het land- of tuinbouwbedrijf moeilijkheden ondervindt ten gevolge van het Russische invoerverbod kunnen ook een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij de Commissie voor vrijstelling.