• nl
Taalkeuze

De impact van regularisatiebijdragen op uw pensioen

Datum: 8/06/2018

Sinds 2015 betaalt u sociale bijdragen als zelfstandige op uw werkelijk inkomen. U blijft echter nog steeds voorlopige sociale bijdragen betalen op basis van het inkomen van het 3e voorafgaande jaar. Van zodra het fonds de definitieve inkomsten ontvangt gaat zij over tot een regularisatie van de voorlopige bijdragen. Wat het resultaat van deze afrekening is, hangt af van het inkomen: dit kan een terugbetaling zijn indien het inkomen lager ligt dan de voorlopige inkomst of een bijbetaling indien hoger.

Als gepensioneerde bestaat de kans dat u na de ingangsdatum van uw pensioen een supplement aan regularisaties ontvangt indien blijkt dat uw definitieve inkomsten hoger liggen dan uw voorlopige.

Er bestaat echter de mogelijkheid om een verzaking van de regularisatiebijdragen aan te vragen na pensionering. De aanvraag tot verzaking gebeurt uiterlijk op de ingangsdatum van uw pensioen en geldt alleen voor de sociale bijdragen die op de ingangsdatum van uw pensioen nog niet werden geregulariseerd.

Indien u geen gebruik maakt van deze mogelijkheid en de regularisatiebijdragen onbetaald blijven, kan dit leiden tot een vermindering van uw pensioen, en in uitzonderlijke gevallen tot het verlies van het minimumpensioen, of vervroegd pensioen. Volgende situaties kunnen zich voordoen:

  • Indien de regularisatiebijdragen betaald worden vóór de vervaldatum dan worden de pensioenrechten naar boven herrekend in functie van de regularisatie (t.t.z. op basis van de definitieve inkomsten) met terugwerkende kracht op de ingangsdatum van het pensioen.
  • Indien de regularisatiebijdragen betaald worden na de vervaldatum maar binnen de 12 maanden na deze datum, blijven de pensioenrechten verworven en herrekend in functie van de regularisatie vanaf de maand volgend op de maand waarin de regularisatiebijdragen werden betaald.
  • Indien de betaling gebeurt na de periode van 12 maanden die volgen op de vervaldatum, worden de betrokken kwartalen uit de loopbaan geschrapt en wordt het pensioenbedrag naar beneden herzien. Van zodra de regularisatiebijdragen betaald, wordt het pensioenbedrag (nogmaals) berekend vanaf de maand volgend op de maand waarin de regularisatiebijdragen volledig werden betaald.
  • In geval van niet-betaling kan de schrapping van de betrokken kwartalen het verlies van het recht op het minimumpensioen of van het recht op vervroegd rustpensioen veroorzaken. Deze nieuwe beslissing heeft terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van het pensioen. De Federale Pensioendienst (FPD) vordert de onterecht uitbetaalde pensioenbedragen terug