• nl
Taalkeuze

Hervorming van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen

Datum: 14/09/2018

Ingevolge de maatregelen die in het regeerakkoord werden overeengekomen, wordt de Commissie voor vrijstelling van bijdragen helemaal omgevormd. Vanaf 01/01/2019 wordt de bevoegdheid overgedragen naar het RSVZ, de huidige Commissie voor vrijstelling van bijdragen verdwijnt en een nieuwe reglementering is van toepassing.

Er is een overgangsregeling voorzien, waarbij geen enkele aanvraag tot vrijstelling kan worden ingediend in de periode van 1 oktober 2018 tot 31 december 2018. Aanvragen die vóór 01/10/2018 werden ingediend blijven behandeld door de huidige Commissie voor vrijstelling van bijdragen.

Om de zelfstandigen niet te benadelen wordt uitzonderlijk de termijn voor het indienen van de aanvraag verlengd met 3 maanden. Vrijstellingen voor het 4de kwartaal 2017 kunnen ten laatste ingediend worden tegen 31/03/2019 (i.p.v. 31/12/2018).

De aanvraagprocedure zal voortaan rechtstreeks kunnen bij het RSVZ via een portaal van de FOD Sociale Zekerheid, d.m.v. uw ID-kaart (meer info later), of via het sociaal verzekeringsfonds. Vooraleer een aanvraag tot vrijstelling te kunnen indienen, zal eerst een aanvraag tot verminderde bijdrage aangevraagd moeten worden bij uw sociaal verzekeringsfonds. 

Tot slot worden de huidige aanvraagformulieren vanaf 01/10/2018 ongeldig, de nieuwe formulieren zullen binnenkort beschikbaar zijn.