• nl
Taalkeuze

Hervorming van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen

Datum: 9/11/2018

Vorige maand werd u via ons nieuwsbericht geïnformeerd over de hervorming van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen die op 01/01/2019 in voege treedt.

De nieuwe aanvraagformulieren zijn ondertussen beschikbaar op aanvraag of via onze website.

Vanaf 01/01/2019 heeft u eveneens de mogelijkheid om uw aanvraag rechtstreeks in te dienen via het portaal van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be .

Wie kan een aanvraag tot vrijstelling indienen?

Zelfstandigen die zich in een tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie bevinden, kunnen vragen om vrijgesteld te worden van de betaling van hun sociale bijdragen.

Kunnen in aanmerking komen:

  • de zelfstandige;
  • de zelfstandige-geholpene die niet langer aangesproken wil worden voor de bijdragen verschuldigd door zijn helper (ontheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid);
  • de erfgenamen van een overleden zelfstandige.

Opgelet: Rechtspersonen (vennootschappen) kunnen geen aanvraag tot ontheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid meer indienen voor de bijdragen verschuldigd door hun mandatarissen of vennoten. Krijgt u als mandataris of vennoot voor een bepaald kwartaal een vrijstelling van bijdragen, dan geldt die vrijstelling ook voor de hoofdelijke aansprakelijke vennootschap.

Voor welke bijdragen kan ik een vrijstelling aanvragen?

Voor de bijdragen (voorlopige bijdragen of regularisaties) verschuldigd op het ogenblik van de aanvraag. Deze bijdragen kan u terugvinden op de afrekening die u van ons ontvangen hebt.

Krijgt u een vrijstelling voor de voorlopige bijdragen van een bepaald kalenderkwartaal? Dan geldt die vrijstelling ook voor de regularisatiebijdragen van datzelfde kalenderkwartaal.

De aanvraag moet ingediend worden binnen een termijn van 12 maanden, deze begint te lopen vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarop de door de aanvraag beoogde voorlopige bijdrage betrekking heeft. Als starter kunt u pas een aanvraag doen nadat u vier opeenvolgende kwartalen actief bent, tenzij u uw activiteit hebt stopgezet.

Opgelet: Voor bijdragen voor een activiteit in bijberoep of voor verminderde bijdragen als student-zelfstandige of als een met een bijberoep gelijkgestelde activiteit kunt u geen vrijstelling aanvragen.

Hoe kan ik een vrijstelling aanvragen?

Elke aanvraag moet gebeuren aan de hand van dit formulier.

Dit kan op 2 manieren:

  • Online: www.socialsecurity.be.
  • Vraag ons het formulier en bezorg het ons per aangetekende zending of ter plaatse tegen ontvangstbewijs.

Opgelet: Een aanvraag is volledig wanneer het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend. Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken toe te voegen.

Wat zijn de voorwaarden om een vrijstelling in te dienen?

  • U bevindt zich in een moeilijke financiële of economische situatie van tijdelijke aard.
  • Uw beroepsinkomsten zijn aanzienlijk gedaald ten opzichte van het beroepsinkomen van 3 jaar terug.
  • U hebt al een aanvraag tot vermindering ingediend van de verschuldigde voorlopige bijdragen.

Wat zijn de gevolgen wanneer ik vrijgesteld word van de betaling van de bijdragen?

De toegekende vrijstelling voor een voorlopige bijdrage van een bepaald kalenderkwartaal, geldt ook voor de regularisatiebijdrage voor datzelfde kwartaal.

Hoofdzelfstandige

Krijgt u als geholpene een ontheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de voorlopige bijdragen voor een bepaald kalenderkwartaal dan geldt die vrijstelling ook voor de regularisatiebijdrage voor datzelfde kwartaal

Krijgt u als geholpene voor een bepaald kwartaal een vrijstelling van bijdragen, dan wordt u voor datzelfde kwartaal ontheven van uw hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bijdragen die door uw helpers verschuldigd zijn.

Zelfstandig helper

Krijgt u als helper voor een bepaald kwartaal een vrijstelling van bijdragen, dan geldt die vrijstelling ook voor de zelfstandige-geholpene en vervalt zijn hoofdelijke aansprakelijkheid.

Opgelet: De kwartalen waarvoor u een vrijstelling krijgt, worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van uw pensioen. U hebt wel de mogelijkheid om ze later te betalen. Dit kan binnen een verjaringstermijn van 5 jaar. Wij nemen hiervoor contact met u op vooraleer de termijn van 5 jaar verstrijkt en zullen u uitnodigen de vrijgestelde bijdragen nog te betalen.

Meer info?

Voor meer info over uw aanvraag of de behandeling hiervan kan u terecht op https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/werk-en-werkloosheid/zelfstandigen-moeilijkheden/vrijstelling-sociale-bijdragen-zelfstandigen of https://my.easypay-group.com/uploads/my/document/45636_Informatie_vrijstelling.pdf