• nl
Taalkeuze

Het nieuw statuut van student-zelfstandige

Datum: 3/02/2017

Vanaf 01/01/2017 kunnen de studenten die naast hun studies ook een zelfstandige activiteit uitoefenen, en die hiervoor een aanvraag indienen, het
nieuwe statuut van student-zelfstandige genieten. De bestaande regeling, waarbij de activiteit van de student-zelfstandige wordt gelijkgesteld met de
categorie van bijberoep (art 37 voor studenten), wordt opgeheven.

Om het nieuw statuut van student-zelfstandige te kunnen genieten moet de student:

 • Een zelfstandige activiteit uitoefenen of van plan zijn om uit te oefenen
 • tussen 18 en 25 jaar oud zijn
 • reglementair ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren per week in een onderwijsinstelling in België of in het buitenland
 • om een diploma te behalen dat erkend is door een bevoegde autoriteit in België
 • en regelmatig de lessen volgen om dat diploma te behalen.

Indien bovenstaande voorwaarden worden voldaan dient de student het vereiste aanvraagformulier bij ons op te vragen, dit in te vullen, ondertekenen
en terug te sturen. Studenten die reeds de toepassing van art37 voor studenten genoten in het vorige kalenderjaar zullen door ons worden
gecontacteerd om de nodige formaliteiten te vervullen.

Student-zelfstandigen genieten een lagere sociale bijdragenregeling indien hun inkomen als zelfstandige lager is dan 13296,25 EUR in 2017. Er zijn 3
mogelijkheden:

 • Inkomen 2017 < 6648,12 EUR
  Geen bijdrage verschuldigd
 • Inkomen 2017 tussen 6648,13 EUR en 13296,25 EUR
  Verminderde bijdrage van 21% berekend op het bedrag dat de drempel van 6648,13EUR overschrijdt
 • Inkomen 2017 > 13296,25 EUR
  Bijdrage verschuldigd gelijk aan de bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep (minstens 727,71 EUR per kwartaal)

Tot en met het einde van het eerste volledige kalenderjaar na aanvang van de zelfstandige activiteit zal de student, gezien zijn definitieve inkomsten niet
beschikbaar zijn, een forfaitaire en voorlopige bijdrage van 78,59 EUR per kwartaal dienen te betalen. Vanaf het tweede kalenderjaar zal hij een voorlopige
bijdrage van 80,51 EUR moeten betalen. Wij raden aan om een aanvraag tot verhoging of verlaging van de bijdrage in te dienen van zodra u een duidelijk
beeld heeft van het inkomen.