• nl
Taalkeuze

Overbruggingsrecht voortaan ook voor zelfstandigen die stoppen wegens economische moeilijkheden

Datum: 29/07/2016

Zelfstandigen die hun ‘werk’ verliezen hebben geen recht op een werkloosheidsvergoeding. In sommige omstandigheden kunnen zij beroep doen op het zogenaamde overbruggingsrecht. Tot nu toe kan dit enkel onder voorwaarden verkregen worden na een faillissement, bij een collectieve schuldenregeling of bij gedwongen stopzetting (brand, vernieling,…).

Binnenkort hoeft het niet eerst tot een faillissement te komen. Op initiatief van de Ministers Willy Borsus en Maggie de Block werden een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd door de ministerraad. Hierin werd opgenomen dat de zelfstandige die beslist te stoppen omwille van economische moeilijkheden, onder voorwaarden, ook van het overbruggingsrecht zal kunnen genieten.
De zelfstandige moet aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

  • De zelfstandige heeft een vrijstelling van sociale bijdragen verkregen voor een bepaalde tijd; of
  • De zelfstandige is begunstigde van een leefloon; of
  • De jaarlijkse inkomsten van de zelfstandige vallen onder de drempel van 13010,66 EUR.

Tegelijkertijd wordt er een nieuwe voorwaarde ingevoerd aan de toekenning van het overbrugginsrecht:

  • In de 16 kwartalen voorafgaand aan de stopzetting moeten minimaal 4 kwartaalbijdragen voor de sociale zekerheid daadwerkelijk betaald zijn.

Het overbruggingsrecht geldt voor maximaal 12 maanden. Het omvat een uitkering van 1168,73 EUR, of 1460,45 EUR voor zelfstandigen met gezinslast. Daarnaast worden tijdelijk de rechten betreffende kinderbijslag, gezondheidszorgen en invaliditeit voort opgebouwd (pensioenrechten niet).

Bron: